Przetargi.pl
4/2009

Regionalny Węzeł Łączności w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-901 Kraków, ul. Rakowicka 29
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 3553700 , fax. 012 3553718
 • Data zamieszczenia: 2009-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Węzeł Łączności w Krakowie
  ul. Rakowicka 29 29
  30-901 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 3553700, fax. 012 3553718
  REGON: 12034871800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytucja wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  4/2009
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 nowych numerów telefonii komórkowej, przejęcie 80 numerów telefonii komórkowej dotychczas eksploatowanych w jednej sieci przez Zamawiającego, oraz świadczenie usług telefonii komórkowej przez okres 24 miesięcy dla Zamawiającego na tych numerach tj. 82 numerach telefonii komórkowej wraz z dostawą 82 telefonów komórkowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 642120005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz.1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545 i Nr 91, poz. 742) zwanej dalej (ustawą), tj.: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 ustawy). e)spełniają wymogi Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania działalności telekomunikacyjnej oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z 20 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, a mianowicie: - posiadają aktualną umowę ramową z organizatorem wojskowego systemu telekomunikacyjnego; - znajdują się w wykazie przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z 20 sierpnia 2004r.; - posiadają uprawnienia do wykonywania działalności telekomunikacyjnej. 2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu jeżeli będzie to wynikało z oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale VII SIWZ złożonych wraz z ofertą. Wykonawca może spełniać albo nie spełniać warunków udziału w postępowaniu, oceny spełniania warunków nie stopniuje się. Komisja przetargowa będzie oceniała spełnianie ww. wymagań jako spełnia/nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania określonych warunków udziału w postępowaniu wszyscy Wykonawcy dostarczą wraz z ofertą: a) pisemne oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu (załącznik nr 5 do SIWZ) zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy; b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczenia okresowego lub ciągłego również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających wymaganiom określonym w rozdziale VI pkt. 1) lit. b) SIWZ - złożony zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ; d) dokumenty potwierdzające, że usługi (umowy) ujęte w wykazie, o którym mowa w lit. c) zostały wykonane należycie (tzw. referencje lub inne dokumenty potwierdzające); 2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1. lit. b) i d) mogą być złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez wystawcę pełnomocnictwa. 3. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1. lit. b), składają dokumenty zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006r. Nr 87, poz. 605 oraz z 2008r. Nr 188, poz. 1155), w tym: - dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionym w odpowiednim terminie. 5. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. w formie konsorcjum) Zamawiający wymaga: a) aby wraz z ofertą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie przedłożyli dokument (np. pełnomocnictwo) określający co najmniej jego zakres, strony występujące wspólnie oraz wskazujący pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (pełnomocnictwo winno być przedstawione w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. b) podpisania oferty przez pełnomocnika, c) złożenia kompletu dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, d) w przypadku oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1) lit. a): - w zakresie art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy oświadczenie podpisał pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie gdyż Zamawiający będzie brał pod uwagę łączne uprawnienia Wykonawców do wykonywania działalności/czynności wchodzących w zakres zamówienia, ich łączny potencjał techniczny, kadrowy, kwalifikację, wiedzę i doświadczenie, a także ich łączną sytuację ekonomiczną i finansową, - w zakresie art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy oświadczenie podpisał każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi oddzielnie udokumentować fakt, że nie podlega wykluczeniu z postępowania). e) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa dokumenty określone w pkt. 1) lit. b). f) wypełniając dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu (nazwa i adres Wykonawcy) należy wpisać dane dotyczące pełnomocnika. UWAGA: Spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą, natomiast wspólnicy s.c. w ramach wykonywanej przez nich działalności gospodarczej uznawani są za przedsiębiorców i to wspólnicy są podmiotem praw i obowiązków z tytułu prowadzonej działalności. Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana jako oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (art. 23 ustawy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.army.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach