Przetargi.pl
3.1.Opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej dla budowy chodnika wzdłuż drogi gminnej Nr 100815C - ul. Sportowa w Lubiczu Górnym

Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu ogłasza przetarg

 • Adres: 87-162 Lubicz, ul. Toruńska 36A
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 6782709 , fax. 56 6782709
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
  ul. Toruńska 36A 36A
  87-162 Lubicz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 6782709, fax. 56 6782709
  REGON: 87172575700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubicz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  3.1.Opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej dla budowy chodnika wzdłuż drogi gminnej Nr 100815C - ul. Sportowa w Lubiczu Górnym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1.Opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej dla budowy chodnika wzdłuż drogi gminnej Nr 100815C - ul. Sportowa w Lubiczu Górnym, zgodnie z przedstawioną sytuacją na załączonej mapie poglądowej stanowiącej załącznik do SIWZ. 3.2.Chodnik należy zaprojektować na aktualnej mapie sytuacyjnej w skali 1:500 (wyklucza się powiększenie mapy ze skali 1:1000). Podkłady geodezyjne niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie. 3.3.Podstawowe parametry dla opracowania projektowego: 3.3.1.Chodnik zaprojektować dwustronnie na odcinku od ulicy Polnej do ulicy Bankowej.Projektowane odcinki chodnika dowiązać do istniejących chodników w ulicy Polnej i ulicy Bankowej. Szacunkowa długość projektowanego (dwustronnie) chodnika wyniesie 435 mb. 3.3.2.Niweletę projektowanego ciągu nawiązać do poziomu wjazdów na posesje. 3.3.3.Spadki podłużne ciągu pieszego zgodnie z rzeźbą terenu. 3.3.4.Spadek poprzeczny jednostronny w kierunku jezdni. 3.3.5.Chodnik zaprojektować o szerokości min.1,50 m. (z wyjątkiem miejsc przewężenia,w których szerokość chodnika nie może być mniejsza niż 1,25 m). 3.3.6.Zapewnić właściwe odprowadzenie wód deszczowych z jezdni. 3.3.7.Nawierzchnie: 3.3.7.1.Ciąg pieszy z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm koloru szarego na podsypce cementowo piaskowej o grubości 5 cm, na podbudowie z betonu klasy C12/15 o grubości 20 cm, na podbudowie z tłucznia kamiennego twardego o grubości 15 cm. 3.3.7.2.Wjazdy indywidualne (na posesje) z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm koloru bordowego ułożonej na podsypce cementowo piaskowej o grubości 5 cm, na podbudowie z betonu klasy C12/15 o grubości 20 cm, na podbudowie z tłucznia kamiennego twardego o grubości 15 cm. 3.3.8.Chodnik od strony nieruchomości ograniczyć obrzeżem betonowym ustawionym na ławie betonowej z betonu klasy C12/15 z oporem. 3.3.9.Chodnik na całej długości, od strony jezdni ograniczyć betonowym krawężnikiem najazdowym, ustawionym na ławie betonowej z betonu C16/20 z oporem. 3.3.10.Na wysokości wjazdów krawężnik obniżyć do poziomu ulicy (krawężnik wtopiony). 3.4.W opracowaniu wykazać bilans powierzchni ciągu pieszego, wjazdów na posesje, długość chodnika, długość krawężników i obrzeży oraz ilość materiałów pomocniczych (kamień, piasek, beton, cement). 3.5.Elementy opracowania: 3.5.1.Projekt budowlany - 4 egz., 3.5.2.Kosztorys inwestorski - 1 egz., 3.5.3.Kosztorys nakładczy - 4 egz. , 3.5.4.Projekt stałej i czasowej organizacji ruchu - po 4 egz. , 3.5.5.Wersja elektroniczna. 3.6.Wykonawca uzgodni trasę przebiegu projektowanego chodnika z właścicielami działek objętych opracowaniem oraz uzyska ich zgodę na budowę chodnika. 3.7.Uzgodnienia poszczególnych rozwiązań projektowych obciążają Wykonawcę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712400002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lubicz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach