Przetargi.pl
Budowa Zespołu Usług Społecznych przy ul. Skłodowskiej-Curie 82/84 w Toruniu - Etap IV.

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 6118713 , fax. 056 6118622
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
  ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 6118713, fax. 056 6118622
  REGON: 00059690300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: um.torun.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Zespołu Usług Społecznych przy ul. Skłodowskiej-Curie 82/84 w Toruniu - Etap IV.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa Zespołu Usług Społecznych przy ul. Skłodowskiej-Curie 82/84 w Toruniu - Etap IV. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac 1)roboty budowlane - adaptacja i przebudowa budynku koszarowego na potrzeby mieszkań tymczasowych (budynek jednokondygnacyjny o powierzchni użytkowej 713 m?), 2)roboty instalacyjne w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych, 3)wykonanie przyłączy wod.-kan., 4)wykonanie uporządkowania terenu, dojść do budynku, drogi p.poż., boiska wraz z ogrodzeniem, oświetlenia terenu. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, (opracowania wykonane przez B.P.-B.B.O. Miastoprojekt-Bydgoszcz Sp. z o.o.; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin terenu budowy. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 1 a ustawy Pzp przewiduje zatrudnienie w przedmiotowym postępowaniu 1 osoby bezrobotnej w celu przygotowania zawodowego, zgodnie z przepisami o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W związku z realizacją przedmiotu umowy z zastosowaniem >>klauzuli społecznej<< w trybie art. 29 ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają obowiązki szczegółowe: 1)Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zatrudnić 1 (jedną) osobę bezrobotną w celu przygotowania zawodowego, w pełnym wymiarze pracy, na podstawie umowy o pracę. 2)Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić w/w osobę bezrobotną w okresie wykonywania robót, nie później niż 7 dni od dnia przekazania placu budowy i na okres nie krótszy niż do dnia odbioru zadania, a w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez w/w osobę bezrobotną lub przez pracodawcę (Wykonawcę) przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do zatrudnienia na to miejsce innej osoby bezrobotnej, z tym, że okres przerwy w zatrudnieniu osoby bezrobotnej nie może być dłuższy niż 14 dni. 3)Wykonawca przy wykonywaniu zamówienia, najpóźniej w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy, przedstawi Zamawiającemu następujące dokumenty: zgłoszenie oferty pracy przedstawione powiatowemu urzędowi pracy, odpis skierowania bezrobotnego przez powiatowy urząd pracy do pracodawcy oraz umowę o pracę z zatrudnioną osobą bezrobotną. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, przedstawia Zamawiającemu: zgłoszenie oferty pracy przedstawione odpowiedniemu organowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku pracy w kraju pochodzenia Wykonawcy lub kraju, w którym Wykonawca ma swoją siedzibę, odpis wystawionego przez ten organ dokumentu kierującego bezrobotnych do pracy oraz umowę o pracę. 4)Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji zamówienia zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudnienia osoby bezrobotnej, natomiast Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją niezwłocznie Zamawiającemu. 5)W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia wymaganej przez Zamawiającego liczby osób bezrobotnych, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, w wysokości 3 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 8 ust. 1 wzoru umowy za każdą niezatrudnioną osobę bezrobotną poniżej liczby wymaganej przez Zamawiającego. Gwarancja Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Termin gwarancji wynosi 4 lata (z tym, że na urządzenia wbudowane/zamontowane przez Wykonawcę - termin gwarancji wynosi zgodnie z okresem gwarancji producenta, jednak nie krócej niż 2 lata) i liczy się zarówno dla robót budowlanych jak i dla urządzeń wbudowanych/zamontowanych przez Wykonawcę - od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem zapisów § 11 ust. 5 wzoru umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 217 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących formach; a)pieniądzu - na konto UMT nr 67 1160 2202 0000 0000 6171 9146 z adnotacją Wadium - 14/2013 -Przetarg nieograniczony - Budowa Zespołu Usług Społecznych przy ul. Skłodowskiej-Curie 82/84 w Toruniu - Etap IV. Za datę wniesienia wadium przyjmuję się datę jego wpływu na konto zamawiającego. b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.torun.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach