Przetargi.pl
Zagospodarowanie Włocławskich Bulwarów - II etap

Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek ogłasza przetarg

 • Adres: 87-800 Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 4144000 , fax. 54 4144257
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek
  ul. Zielony Rynek 11/13 11/13
  87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 4144000, fax. 54 4144257
  REGON: 91086691000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wloclawek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie Włocławskich Bulwarów - II etap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa pomostu - sceny pływającej wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj - wybuduj, zlokalizowanej na rzece Wiśle we Włocławku, na działce nr 2/5, k.m. 23 i działce nr 2/1, k.m. 23 przy Bulwarach Marszałka Józefa Piłsudskiego, na odcinku pomiędzy ul. Bechiego i ul. Towarową. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: a) wykonanie koncepcji architektonicznej, a po jej uzgodnieniu z Zamawiającym: b) opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wielobranżowego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót, kosztorysów ofertowych i zbiorczego zestawienia kosztów, operatu wodno-prawnego. Projekt powinien być wzajemnie skoordynowany technicznie, posiadać stosowne opinie i uzgodnienia wymagane przepisami szczegółowymi art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), c) uzyskanie pozwolenia na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego (budowa sceny pływającej, trafostacji i infrastruktury technicznej), d) wykonanie robót budowlanych i montażowych, polegających na budowie: sceny pływającej, proscenium, trapu, schodów, trafostacji wraz z kablami zasilającymi, monitoringu oraz pozostałej infrastruktury technicznej na terenie działek nr 2/5 i 2/1, k.m. 23, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, e) sprawowanie nadzoru autorskiego, f) sporządzenie instrukcji bezpiecznego użytkowania sceny, g) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, h) przekazanie obiektu w stanie gotowym do użytkowania. Zamówienie należy wykonać na podstawie Programu funkcjonalno-użytkowego wraz z załącznikami, wykonanego w styczniu 2013 r. przez DHV Hydroprojekt - Biuro Regionalne we Włocławku
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452400001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie 15.000,00 złotych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wloclawek.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach