Przetargi.pl
1. Przebudowa drogi gminnej nr 107060L i chodnika w m. Rankowskie – zadanie nr I; 2. Remont drogi gminnej nr 108312L na odcinku Rankowskie – Góry – zadanie nr II.

Gmina Urzędów ogłasza przetarg

 • Adres: 23250 Urzędów, ul. Rynek
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 822 50 42, , fax. 81 822 51 50
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Urzędów
  ul. Rynek 26
  23250 Urzędów, woj. lubelskie
  tel. 81 822 50 42, , fax. 81 822 51 50
  REGON: 54908043729
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugurzedow.bip.lubelskie.pl zakładka ogłoszenia, zakładka przetargi

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  1. Przebudowa drogi gminnej nr 107060L i chodnika w m. Rankowskie – zadanie nr I; 2. Remont drogi gminnej nr 108312L na odcinku Rankowskie – Góry – zadanie nr II.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) Przebudowa drogi gminnej nr 107060L i chodnika w m. Rankowskie – zadanie nr I. Zakres robót obejmuje: a) wymianę nawierzchni chodnika wraz z krawężnikami i obrzeżami około 549 m2; b) wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej jezdni, której celem jest odwrócenie spadku poprzecznego jezdni – około 1800 m2; c) remont nawierzchni kapy chodnikowej i renowacja balustrad na moście; d) oczyszczenie przepustów, rowów i inne prace wykończeniowe. 2) Remont drogi gminnej nr 108312L na odcinku Rankowskie – Góry – zadanie nr II. Zakres robót obejmuje wykonanie nakładki asfaltowej gr. 4 cm – warstwa ścieralna, na długości około 300 m i średniej szerokości 5,50 m wraz z innymi pracami wykończeniowymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają rysunki techniczne oraz przedmiary robót stanowiące załączniki nr 1a załączone do niniejszej siwz., na podstawie których wykonawcy opracują kosztorysy ofertowe – oddzielnie na każde wyżej wyszczególnione zadanie. Zamawiający będzie żądał przedłożenia kosztorysów ofertowych od wykonawcy/wykonawców , którzy zostaną wybrani do realizacji przedmiotu zamówienia, przed dniem podpisania umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy. Koszty związane z transportem materiałów z rozbiórki, ew. utylizacją – wykonawcy skalkulują we własnym zakresie. W przypadku gdy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zaistnieje konieczność uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej, wykonawca uzyska stosowne zezwolenie i poniesie koszty. Przedmiot zamówienia obejmuje również i inne prace towarzyszące, m. in.: 1) zorganizowanie na swój koszt placu budowy oraz wody, energii na cele budowlane, a także prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż., 2) zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne ( gdy dotyczy), 3) oznakowanie i zabezpieczenie dróg publicznych w rejonie prowadzonych robót, opracowanie czasowej organizacji ruchu, 4) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych odbiorów , 5) opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą – dotyczy zadania nr I 6) naprawę zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót, (gdy dotyczy), 7) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego, 8) dokonywanie uzgodnień z właścicielami posesji przyległych do pasa drogowego w zakresie terminu wykonywania robót uniemożliwiających tymczasowo dojazd do posesji ( gdy dotyczy), 9) nadzór przedstawicieli służb technicznych zarządców sieci i urządzeń podziemnych, jeśli jest on wymagany. 2. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, w każdym przypadku, gdzie wskazano lub użyto w niniejszej siwz, rysunkach technicznych, przedmiarach robót, znaków towarowych, patentów, pochodzenia materiałów oraz nazw producentów czy konkretnych modeli, należy rozumieć, że dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych o porównywalnych ( nie gorszych) parametrach technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i użytkowych niż te, które wskazano. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe – Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów, a operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. 3. Zgodnie z art. 30 ust. 3 ww. ustawy Pzp, ilekroć w niniejszej siwz lub załącznikach - w opisie przedmiotu zamówienia wskazano określone normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne, lub systemy referencji technicznych – należy rozumieć, iż Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał urządzenie, wyrób jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim przypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne. 4. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, określa następujące wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę a także Podwykonawcę na podstawie mowy o pracę osób wykonujących roboty ( czynności) w zakresie realizacji niniejszego zamówienia, wskazane przez zmawiającego, jeżeli ich wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.): 1) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę to: - wykonywanie robót budowlanych - niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia - tj. czynności tzw. pracowników fizycznych, z wyłączeniem kadry kierowniczej, osób kierujących budową, pracowników administracyjnych, a także wykonujących obsługę geodezyjną i dostawców materiałów; 2) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust 3a ustawy Prawo zamówień publicznych: – wykonawca w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, przedłoży zamawiającemu oświadczenie, że osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót budowlanych są zatrudnione na podstawie umowy o pracę zarówno przez wykonawcę jak i podwykonawców. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: - dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, - datę złożenia oświadczenia, - wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, ew. zajmowane stanowiska, - rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, - podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 3) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez wykonawcę wymagań o których mowa w art. 29 ust 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, a także sankcji z tytułu nie spełnienia tych wymagań: - w trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów np. kopii zanonimizowanych umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy, umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu, stanowisko, powinny być możliwe do zidentyfikowania, lub zaświadczeń właściwego oddziału ZUS, potwierdzających opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, poświadczonych za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę, lub kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika, pracowników przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowango w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, itp., b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia, d) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający ma prawo do skierowania wniosku do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli. 5. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 4 , podpunkt 1) czynności zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w propozycji umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach