Przetargi.pl
1: Opracowanie pełno-branżowej dokumentacji projektowej, w tym wykonanie projektu budowlano- wykonawczego, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie części Pawilonu PK dla potrzeb archiwum Szpitala wraz z dostawą regałów przesuwnych.2: Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy części pomieszczeń pawilonu Pralnia - Kuchnia dla potrzeb Poradni Dermatologicznej Dorosłych i Dzieci i zaplecza socjalnego (szatnia + węzeł sanitarny) dla potrzeb Kuchni, uzgodnienie przyjętych rozwiązań z Miejskim Konserwatorem Zabytków oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-913 Kraków, os. Na Skarpie
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (012) 6441956, , fax. (012) 6444756
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
  os. Na Skarpie 66
  31-913 Kraków, woj. małopolskie
  tel. (012) 6441956, , fax. (012) 6444756
  REGON: 63016100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zeromski-szpital.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  1: Opracowanie pełno-branżowej dokumentacji projektowej, w tym wykonanie projektu budowlano- wykonawczego, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie części Pawilonu PK dla potrzeb archiwum Szpitala wraz z dostawą regałów przesuwnych.2: Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy części pomieszczeń pawilonu Pralnia - Kuchnia dla potrzeb Poradni Dermatologicznej Dorosłych i Dzieci i zaplecza socjalnego (szatnia + węzeł sanitarny) dla potrzeb Kuchni, uzgodnienie przyjętych rozwiązań z Miejskim Konserwatorem Zabytków oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 1: Opracowanie pełno-branżowej dokumentacji projektowej, w tym wykonanie projektu budowlano- wykonawczego, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie części Pawilonu PK dla potrzeb archiwum Szpitala wraz z dostawą regałów przesuwnych. 2: Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy części pomieszczeń pawilonu Pralnia - Kuchnia dla potrzeb Poradni Dermatologicznej Dorosłych i Dzieci i zaplecza socjalnego (szatnia + węzeł sanitarny) dla potrzeb Kuchni, uzgodnienie przyjętych rozwiązań z Miejskim Konserwatorem Zabytków oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa w szczególności przedmiar robót oraz program funkcjonalno- użytkowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymogami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 290 ze zm.) z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz z obowiązującymi normami, pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia. 3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy przy użyciu własnych materiałów zgodnych z dokumentacją przetargową. Zastosowane materiały winny posiadać certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych lub deklaracje zgodności, atesty oraz być zgodne z kryteriami technicznymi zawartymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i z właściwymi przepisami obowiązującymi w okresie realizacji umowy. 4. Wykonawca ma obowiązek uzyskania akceptacji autora dokumentacji projektowej lub inspektora nadzoru dla materiałów przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na podstawie przedstawionych atestów i świadectw jakości; w przypadku niedotrzymania tego warunku i wbudowania nieprawidłowego materiału bez akceptacji autora dokumentacji projektowej lub inspektora nadzoru, Wykonawca dokona wymiany materiału na własny koszt. 5. Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania najwyższej staranności przy wykonywaniu zadania, usterki i szkody powstałe w trakcie realizacji zadania będą usuwane natychmiast po ich powstaniu przez Wykonawcę na jego koszt. 6. Roboty ulegające zakryciu wymagają zgłoszenia do odbioru na bieżąco przez inspektora nadzoru, poprzez wpis do dziennika budowy. 7. Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia terenu przed ewentualnymi zniszczeniami we własnym zakresie oraz do zapewnienia bezpiecznego przejścia w miejscach wykonywanych robót. 8. Prace budowlane będą realizowane w czynnym zakładzie co wiąże się z możliwością wystąpienia utrudnień w rejonie prowadzonych prac, do transportu materiałów. Prace mają przebiegać w sposób nie zakłócający pracy Szpitala. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania prac codziennie w godzinach od 07.00 do 19.00 z wyjątkiem niedziel i świąt. Zamawiający dopuszcza po uprzednim każdorazowym uzgodnieniu z Zamawiającym przedłużenie godzin pracy oraz wykonywanie prac w niedziele i święta dla tzw. robót cichych. 9. Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia ewentualnych kosztów odbioru realizacji zadania np. ustalonych przez Sanepid, Straż Pożarną i innych. 10. Wykonawca zobowiązany będzie do wywiezienia materiałów z rozbiórki na własny koszt oraz ich utylizację zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Inwestorowi dokumentów potwierdzających utylizację materiałów z rozbiórki w ilościach odpowiadających faktycznemu zakresowi wykonanych prac rozbiórkowych. 11. Wykonawca udzieli gwarancji na okres min. 36 miesięcy na wszystkie wykonane roboty budowlane oraz instalacyjne licząc od dnia następnego po dniu dokonania odbioru końcowego. 12. Wykonawca udzieli min. 24 miesięcy gwarancji na zamontowane urządzenia licząc od dnia następnego po dniu dokonania odbioru końcowego. 13. Wykonawca ma obowiązek uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych pozwalających na eksploatację urządzeń. 14. W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych (równoważnych) tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się materiał, urządzenie, element, wskazany w niniejszej SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że rozwiązania te spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 15. Przebudowywane pomieszczenia mają zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych. 16. Roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymogami zawartymi w szczególności : " w Prawie budowlanym z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 290 z późn. zm.) " Ustawie z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 191 z późn. zm.); " Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 nr 162, poz. 1568, z późn. zm.); " Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami); " Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie wymagań, jakim powinny opowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. 2012 poz.739) " Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.) " Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwo i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126); " Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 z późn. zm.); " Obowiązujących Polskich Normach Budowlanych. Budynek Szpitala, w którym ma być wykonane zadanie zlokalizowany jest na obszarze wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A-1132 (decyzja z dnia 30.12.2004r.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 10 000.00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów - załącznik nr 8 do SIWZ Formularz oferty - załącznik nr 4

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach