Przetargi.pl
ZZ Zgorzelec remont ubezpieczeń i konserwacja cieków na terenie nadzorów wodnych w Lubsku i Zgorzelcu z podziałem na części Część 1 Kanał Brodzki roboty utrzymaniowe i remont ubezpieczeń w km 0+000-1+200 2+400-4+400 Cześć 2 Młynica konserwacja I remont ubezpieczeń w km 0+000-1+700 Część 3 Bielawka - konserwacja cieku oraz remont ubezpieczeń brzegowych w km 3+550-4+800 i 8+650-13+230

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zgorzelcu ogłasza przetarg

 • Adres: 59-900 Zgorzelec, Słowackiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 757228100, 757228100
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zgorzelcu
  Słowackiego 9e
  59-900 Zgorzelec, woj. dolnośląskie
  tel. 757228100, 757228100
  REGON: ---00000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodypolskie.bip.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Osoba Prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZZ Zgorzelec remont ubezpieczeń i konserwacja cieków na terenie nadzorów wodnych w Lubsku i Zgorzelcu z podziałem na części Część 1 Kanał Brodzki roboty utrzymaniowe i remont ubezpieczeń w km 0+000-1+200 2+400-4+400 Cześć 2 Młynica konserwacja I remont ubezpieczeń w km 0+000-1+700 Część 3 Bielawka - konserwacja cieku oraz remont ubezpieczeń brzegowych w km 3+550-4+800 i 8+650-13+230
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  wykoszenie roślinności porastającej skarpy - wycinka zakrzaczeń porastających skarpy z rozdrobnieniem mechanicznym - usuwanie zatorów i tam bobrowych wraz z utylizacją materiału z rozbiurki - usunięcie nanosu mineralnego z dna cieku - wykonanie opasek z kiszki faszynowej - roboty ziemne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45246400-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: dla części 1: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł 00/100) dla części 2: 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100) dla części 3: 2 000,00 zł (słownie dwa tysiące zł 00/100) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego na rachunek: Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) 16 1130 1017 0020 1510 6790 0008 tytułem: „WADIUM” – znak sprawy WR.ROZ.281. 450 .2019. oraz numerem części .

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach