Przetargi.pl
Dostawa płynów eksploatacyjnych do pojazdów użytkowanych przez Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-507 Wrocław, Ziębicka
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. +48717731563, , fax. +48717731563
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu
  Ziębicka 34-38
  50-507 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +48717731563, , fax. +48717731563
  REGON: 93220714200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pogotowie-ratunkowe.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa płynów eksploatacyjnych do pojazdów użytkowanych przez Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa płynów eksploatacyjnych do pojazdów użytkowanych przez Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu. Rodzaj, ilość i parametry jakościowe jakimi powinny charakteryzować się zamawiane produkty będące przedmiotem zamówienia określone zostały w formularzu wyceny stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu produkty przy użyciu własnych środków transportu spełniających normy przewidziane w przepisach dotyczących ochrony środowiska i w opakowaniach zbiorczych zgodnie z opisami. Opakowania powinny być napełniane fabrycznie, zabezpieczone i stosownie oznaczone (pełna nazwa produktu, nazwa producenta, data produkcji itp.), posiadać zabezpieczenia np. plomby ze znakami producenta lub dystrybutora, potwierdzającymi nienaruszalność zawartego w nich produktu. Jakiekolwiek naruszenie fabrycznego zabezpieczenia na opakowaniu (wskazujące na możliwość otwierania) przed dostarczeniem do Zamawiającego, będzie uznane za dostarczenie produktu niezgodnego z zamówieniem i odmowę jego przyjęcia. Opakowania zwrotne po zużytych produktach Wykonawca odbierze na własny koszt. 3. Wskazane w przedmiocie zamówienia produkty muszą być produktami oryginalnymi, tzn. winny być wytwarzane przez producenta będącego właścicielem receptury oraz symbolu, nazwy i znaku towarowego stosownego do jego oznaczenia. 4. Wzory oznaczeń i zabezpieczeń na opakowaniu winny być dostarczone nie później niż z pierwszą dostawą. W przypadku zmiany oznaczenia lub zabezpieczenia, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć nowe wzory. Nie dostarczenie wzorów oznaczeń przed pierwszą dostawą lub dostawa produktu o oznaczeniach niezgodnych ze wzorami posiadanymi przez Zamawiającego, będzie traktowana jako dostawa niezgodna z zamówieniem i będzie podstawą odmowy jej przyjęcia. 5. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09211100-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach