Przetargi.pl
Żwirowanie dróg gminnych.

Gmina Michałowo ogłasza przetarg

 • Adres: 16-050 Michałowo, ul. Białostocka
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857 131 777 , fax. 857 131 777
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Michałowo
  ul. Białostocka 11
  16-050 Michałowo, woj. podlaskie
  tel. 857 131 777, fax. 857 131 777
  REGON: 50659438000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Żwirowanie dróg gminnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie żwirowania dróg gminnych w ramach bieżącego utrzymania dróg na terenie Gminy Michałowo do realizacji w miejscowościach: Obręb Juszkowy Gród – droga na łąki, dz. nr geod. 152, 230/1 – długość 1380mb, grubość 20cm po zagęszczeniu, Obręb Bondary – droga Tanica Górna – Osiedle Bondary, dz. nr geod. 92 – długość 225mb grubość 20cm po zagęszczeniu, Obręb Pieńki – droga za mostem, dz. nr geod. 564 – długość 1000mb grubość 20cm po zagęszczeniu, Obręb Nowa Wola – droga, dz. nr geod. 696- długość 1700mb grubość 20cm po zagęszczeniu, Obręb Szymki – droga, dz. nr geod. 385- długość- długość 300mb grubość 20cm po zagęszczeniu, Obręb Żednia – droga przy blokach, w kierunku Sokola, dz. nr geod. 212/12- długość 400mb grubość 20cm po zagęszczeniu, Obręb Nowosady, dz. nr geod. 23 i część dz. 48- długość 1000mb grubość 20cm po zagęszczeniu - wykonanie obustronnych rowów równiarką, Obręb Michałowo – część ul. Polnej, dz. nr geod. 895/7 i 895/4- długość 80mb grubość 20cm po zagęszczeniu. Roboty drogowe polegać będą na wyrównaniu istniejącej nawierzchni na szerokości ok. 5,0-6,0m, zakupie i dowozie żwiru wielofunkcyjnego - drogowego i wyprofilowaniu żwirowanej nawierzchni drogi. Łączna długość dróg do żwirowania 6.085,00mb. Prace należy wykonać zgodnie z prawem budowlanym i polskimi normami. Zamawiający ma prawo zażądać badań uziarnienia mieszanki żwirowej oraz badań zagęszczenia nawierzchni żwirowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wypełniony formularz oferty, zawierający wszelkie informacje zawarte we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, b) Kosztorys ofertowy - sporządzony wg przedmiarów, metodą kalkulacji uproszczonej. c)Pełnomocnictwo składa się w formie właściwej dla dokonywanej czynności, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Co do zasady - pełnomocnictwo zarówno do złożenia oferty, do podejmowania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jak i do wnoszenia środków ochrony prawnej składa się w formie pisemnej. d)W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach