Przetargi.pl
Zwiększenie zdolności retencyjnych zlewni rz. Jeziorki - remont budowli piętrzącej w km 18+951

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 03-194 Warszawa, ul. Zarzecze
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48(22)5870360, +48(22)5870360 , fax. +48(22)5870361
 • Data zamieszczenia: 2020-04-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
  ul. Zarzecze 13 B
  03-194 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48(22)5870360, +48(22)5870360, fax. +48(22)5870361
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://warszawa.wody.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zwiększenie zdolności retencyjnych zlewni rz. Jeziorki - remont budowli piętrzącej w km 18+951
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych budowli piętrzącej w km 18+951 rzeki Jeziorki. Obiekt: Jaz o konstrukcji dokowej żelbetowej, trójprzęsłowy ze skrzydłami dylatowanymi od dołu. Zamknięcia ruchome – klapy stalowe H=1,0 m B=3,0 m, z mechanizmami wyciągowymi o napędzie ręcznym. Zamknięcia remontowe – szandory drewniane, wysokość piętrzenia ruchomego 1,0 m, wysokość progu (piętrzenie stałe) 1,3 m, zlokalizowany na rz. Jeziorce w km 18+951, w m. Gołków, gm. Piaseczno, pow. piaseczyński, woj. mazowieckie. W zakres zamówienia wchodzi m.in.: 1) wymiana łat wodowskazowych; 2) konserwacja zamknięć; 3) oczyszczenie umocnień betonowych istniejących w korycie rzeki oraz pozostałych elementów betonowych jazu i mostu; 4) oczyszczenie koryta powyżej i poniżej jazu oraz rowów, konserwacja przewału; 5) oczyszczenie i zabezpieczenie podestów i barierek przed korozją; 6) oczyszczenie przewodów drenażowych. Informacje o przedmiocie zamówienia, zakresie i warunkach wykonania zamówienia - zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) wraz z załącznikami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium ustala się w wysokości 4 000 PLN. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert (patrz - pkt IV.6.2 niniejszego ogłoszenia). Szczegółowe informacje, dotyczące wnoszenia wadium, zawiera SIWZ
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty zawierający m.in.: cenę za wykonanie zamówienia, deklarowany termin realizacji zamówienia, termin związania ofertą, oświadczenie o zapoznaniu się z zakresem przewidywanych prac, z terenem realizacji przyszłych robót (dokonaniu wizji lokalnej), warunkami przetargu i warunkami przyszłej umowy oraz o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń; 2. Zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy niezbędnych zasobów w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach tych podmiotów; 3. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z dostępnego zamawiającemu dokumentu rejestrowego; 4. Pełnomocnictwo, określające sposób współdziałania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeśli dotyczy); 5. Formularz wyceny ofertowej; 6. Dokument potwierdzający wniesienie wadium - w przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia; kopię przelewu (zalecenie) – w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu; 7. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp (Załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody (jeśli dotyczy), że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach