Przetargi.pl
Zwiększenie efektywności gospodarki energetycznej budynku Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach ogłasza przetarg

 • Adres: 39-100 Ropczyce, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 172 218 616, , fax. 172 218 929
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach
  ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 54
  39-100 Ropczyce, woj. podkarpackie
  tel. 172 218 616, , fax. 172 218 929
  REGON: 69069211800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozropczyce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zwiększenie efektywności gospodarki energetycznej budynku Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Roboty budowlane termomodernizacyjne budynku Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim w zakres, których wchodzą: a) docieplenie ścian zewnętrznych styropianem oraz fragmentów ścian wełną mineralną oraz wykończenie elewacji cienkowarstwowym tynkiem akrylowym. Docieplenie należy wykonać po uprzednim demontażu istniejącego ocieplenia; docieplenie cokołów styropianem oraz wykończenie ich szczelnym tynkiem mozaikowym; docieplenie ścian piwnic styropianem ekstradowanym oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowych; odtworzenie istniejących opasek wykonanych z kostki betonowej wokół budynku; wymiana 8 szt. aluminiowej ślusarki okiennej oraz wymiana 3 szt. wyłazów; wymiana parapetów wewnętrznych, uzupełnienie szpalet, prace malarskie i naprawcze przy wymienianych oknach; wymiana parapetów zewnętrznych, malowanie elementów stalowych, wymiana rur spustowych oraz rynien; docieplenie kominów, wykonanie tynku cienkowarstwowego akrylowego, wykonanie nowych obróbek blacharskich; b) remont i docieplenie dachu, w tym wymiana starego pokrycia dachowego na nową blachę trapezową, wykonanie nowej instalacji odgromowej dachu, malowanie istniejących elementów konstrukcyjnych dachów, po uprzednim odczyszczeniu tych elementów, wymiana istniejących świetlików/wyłazów na nowe okna wyłazowe, wymiana istniejących stalowych odpowietrzeń, wywietrzaków instalacyjnych wyprowadzanych ponad dachy, wykonanie nowej podbitki stalowej, wymiana rynien oraz ryr spustowych, wykonanie docieplenia stropu monolitycznego oraz dobudówek, wykonanie docieplenia stropu stalowego po uprzednim odczyszczeniu stalowych elementów konstrukcyjnych oraz ich pomalowaniu, wykonanie górnego poszycia stropu stalowego, wykonanie dolnego poszycia stropu stalowego oraz wykonanie na korytarzach sufitu podwieszanego kasetonowego, wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia. 2) Roboty związane z instalacją odnawialnych źródeł energii w budynku Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim w zakres, których wchodzą: a) przebudowa kotłowni wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej, b) modernizacja i przystosowanie instalacji solarnej do współpracy z układem kogeneracji i budowa instalacji fotowoltaicznej, c) budowa gazowych pomp ciepła wraz z klimakonwektorami, orurowaniem, wykonanie izolacji rurociągów, odprowadzenia skroplin, wykonanie zasilania i sterowania instalacji GHP, wykonanie detekcji wycieku freonu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 gr). Wymagania odnośnie wadium są określone z rozdz. X SIWZ
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu – samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (Załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. UWAGA I: Jeżeli Wykonawca nie należy do jakiejkolwiek grupy kapitałowej, może już na etapie składania ofert (wraz z ofertą) złożyć stosowną informację w tym zakresie (Oświadczenie patrz Załącznik nr 4) – w takim przypadku wymóg złożenia w terminie 3 dni oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej dezaktualizuje się. UWAGA II: W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), wymóg złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 dotyczy każdego partnera konsorcjum/ wspólnika spółki cywilnej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach