Przetargi.pl
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Gorzyce i jednostek organizacyjnych Gminy Gorzyce w okresie 01.07.2019 r. - 30.06.2020 r.

Gmina Gorzyce ogłasza przetarg

 • Adres: 39-432 Gorzyce, ul. Sandomierska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 015 8361801, 8362075, 8362408 , fax. 158 362 209
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gorzyce
  ul. Sandomierska 75
  39-432 Gorzyce, woj. podkarpackie
  tel. 015 8361801, 8362075, 8362408, fax. 158 362 209
  REGON: 83040916900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminagorzyce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Gorzyce i jednostek organizacyjnych Gminy Gorzyce w okresie 01.07.2019 r. - 30.06.2020 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.) dla potrzeb Gminy Gorzyce i jednostek organizacyjnych Gminy Gorzyce, tj.: 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach, Sokolniki, ul. Sandomierska 80, 39-432 Gorzyce 2. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Jachowicza w Furmanach, ul. Kościelna 2, Furmany, 39-400 Tarnobrzeg 3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trześni, Trześń, ul. Szkolna 2, 39-432 Gorzyce 4. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II, ul. Edukacji Narodowej 3, 39-432 Gorzyce 5. Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach, ul. Mieszczańskiego 10, 39-432 Gorzyce 6. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Piłsudskiego 30, 39-432 Gorzyce 7. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Wrzawska 9, 39-432 Gorzyce Całkowite szacunkowe zużycie energii elektrycznej [MWh] w okresie od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. wynosi 1 294,0075 MWh. Niniejsze zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ), zawierający lokalizacje i opis punktów poboru energii elektrycznej oraz wzór umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) wraz z załącznikiem nr 1 (wykaz punktów poboru energii elektrycznej objętych umową) i nr 2 (pełnomocnictwo), stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09000000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 złotych. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w: Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu, numer konta: 25-9434-1012-2002-1050-0018-0001, przed upływem terminu składania ofert (decyduje termin wpływu środków na rachunek Zamawiającego). 4. Wadium w pozostałych formach – oryginały – składa się w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy Pzp. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach