Przetargi.pl
ZP/PN/41/2022 Wykonanie i montaż oznakowania wewnętrznego budynku Dolnośląskiego Centrum Sportu Polana Jakuszycka – Jakuszyce 8 na podstawie projektu Systemu Identyfikacji Wizualnej

DOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKI SPÓŁKA AKCYJNA ogłasza przetarg

 • Adres: 52-326 Wrocław, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: DOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKI SPÓŁKA AKCYJNA
  ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4
  52-326 Wrocław, woj. dolnośląskie
  REGON: 020795886
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZP/PN/41/2022 Wykonanie i montaż oznakowania wewnętrznego budynku Dolnośląskiego Centrum Sportu Polana Jakuszycka – Jakuszyce 8 na podstawie projektu Systemu Identyfikacji Wizualnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż oznakowania wewnętrznego budynku Dolnośląskiego Centrum Sportu Polana Jakuszycka – Jakuszyce 8 na podstawie projektu Systemu Identyfikacji Wizualnej.2. System zawiera następujące typy oznaczeń:  oznakowanie identyfikacyjne (min. tabliczki przydrzwiowe, windy, restauracja, bistro i parking) oznakowanie kierunkowe (kierujące do poszczególnych części obiektów)  oznakowanie informacyjne (określenie co, gdzie jest, godziny otwarcia, zasady korzystania) oznakowanie regulacyjne (związane z bezpieczeństwem i zasadami dostępności dla gości)Wykonanie zawartych w Projekcie elementów musi uwzględniać materiały techniczne oraz sposoby mocowania poszczególnych elementów systemu. 3. Kod CPV:34928472-7 oznakowanie44423400-5 znaki i podobne elementy31523200-0 trwałe znaki informacyjne79822500-7 usługi projektów graficznych4. Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę wynosi min: 12 miesięcy.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SWZ – OPZ.6. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia, będący projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34928472-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach