Przetargi.pl
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych pojazdów w okresie od 02.05.2020 r. do 30.04.2022 r.

Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza przetarg

 • Adres: 59-220 Legnica, Plac Słowiański
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 767 243 560 , fax. 767 243 406
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Powiatu Legnickiego
  Plac Słowiański 1
  59-220 Legnica, woj. dolnośląskie
  tel. 767 243 560, fax. 767 243 406
  REGON: 39064720000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.sp-legnica.dolnyslask.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych pojazdów w okresie od 02.05.2020 r. do 30.04.2022 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych pojazdów w okresie od 02.05.2020 r. do 30.04.2022 r. Planowana ilość szt.: 24000.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34928472-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wymagane jest posiadanie aktualnego zezwolenia właściwego marszałka województwa na produkcję tablic rejestracyjnych – zgodnie z art. 41 ust.1 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018r. poz. 646 ze zm.) w związku z art. 75a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 rok Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz.110)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)formularz ofertowy; 2)formularz cenowy; 3)ewentualne pełnomocnictwo do złożenia oferty i innych koniecznych czynności (oryginał lub potwierdzona notarialnie kopia); 4)oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (na załączniku nr 4), w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. UWAGA: oświadczenie to Wykonawca jest zobowiązany złożyć na podstawie art. 24 ust. 11 Pzp (w oryginale) najpóźniej w terminie do 3 dni od opublikowania przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w rozdziale XIII dział 13.4 pkt 4., lub w przypadku gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej – wcześniej wraz z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach