Przetargi.pl
ZP/PN/14/2022 Świadczenie usług ochrony fizycznej Dolnośląskiego Centrum Sportu – Polana Jakuszycka ...

DOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKI SPÓŁKA AKCYJNA ogłasza przetarg

 • Adres: 52-326 Wrocław, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: DOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKI SPÓŁKA AKCYJNA
  ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4
  52-326 Wrocław, woj. dolnośląskie
  REGON: 020795886
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZP/PN/14/2022 Świadczenie usług ochrony fizycznej Dolnośląskiego Centrum Sportu – Polana Jakuszycka ...
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony fizycznej Dolnośląskiego Centrum Sportu – Polana Jakuszycka wraz z ochroną imprez masowych i niemasowych, w tym także mienia znajdującego się w DCS Polana Jakuszycka oraz osób na nim przebywających, połączone z zapewnieniem zmotoryzowanej grupy interwencyjnej oraz konwojami wartości pieniężnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium wyłącznie w walucie polskiej, w wysokości: 14 500 zł. Wnosząc wadium należy wskazać w imieniu kogo i tytułem jakiego postępowania jest wnoszone.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowejWykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, określone przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021r., poz. 1995 z późn. zm.), tj. posiada aktualną koncesję określającą zakres i formy prowadzenia tych usług, której zakres obejmuje przedmiot zamówienia. Zakres i formy prowadzenia usług ochrony osób i mienia, wskazane w koncesji, muszą zezwalać Wykonawcy na wykonywanie zadań objętych przedmiotem niniejszego zamówienia;W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej będzie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada wymagane uprawnienia potwierdzone aktualną koncesją, i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.2) sytuacji ekonomicznej i finansowej3) zdolności technicznej i zawodowejWykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:3.1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje następujące usługi:3.1.1) co najmniej jedną usługę ochrony osób i mienia, wykonywaną w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 (dwanaście) kolejnych miesięcy, w obiektach budowlanych o przeznaczeniu sportowym lub obiektach budowlanych o przeznaczeniu komercyjnym (tj. obiekty hotelowe) o powierzchni użytkowej co najmniej 50 000 m2, z wyłączeniem powierzchni parkingu;3.1.2) co najmniej jedną usługę polegającą na stałym dozorze sygnałów przesyłanych i gromadzonych z wykorzystaniem telewizji przemysłowej (CCTV), wykonywaną w sposób ciągły przez co najmniej 12 miesięcy, parkingu podziemnego o liczbie co najmniej 200 miejsc parkingowych;3.1.3) co najmniej jedną usługę polegającą na świadczeniu usług konwojowania wartości pieniężnych nie mniejszych niż dwie jednostki obliczeniowe;UWAGA: Używając określenia jednostki obliczeniowe, Zamawiający odwołuje się do przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. z 2010r., Nr 166, poz. 1128).3.1.4) co najmniej jedną usługę polegającą na kompleksowej ochronie imprezy masowej o charakterze sportowym (z wyłączeniem meczów piłki nożnej) obejmującą udział w niej jednorazowo nie mniej niż 5000 (pięć tysięcy) widzów.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum/ spółka cywilna) warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 3.1) powyżej, zostaną spełnione wyłącznie wtedy, gdy co najmniej jeden z członków Konsorcjum/spółki cywilnej samodzielnie spełni warunki wskazane powyżej.Zamawiający uzna warunek opisany w pkt 3.1 również za spełniony, wtedy gdy Wykonawca wykaże jedną usługę obejmującą zakres z ppkt 3.1.1 i/lub 3.1.2 i/lub 3.1.3 i/lub 3.1.4.3.2) dysponuje następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:3.2.1) co najmniej pięcioma (5) osobami, z których każda posiada aktualny wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników ochrony fizycznej w ilości nie mniejszej niż 10 (dziesięć) osób, wykonujących usługi ochrony fizycznej osób i mienia;3.2.2) co najmniej 1 (jedną) zmotoryzowaną grupą interwencyjną szybkiego reagowania, o której mowa w dziale IV pkt 11 SWZ, składającą się z minimum 2 (dwóch) osób wyposażonych w środki przymusu bezpośredniego;3.2.3 co najmniej 2 (dwoma) pracownikami ochrony fizycznej uprawnionymi do przewożenia, przenoszenia oraz konwojowania wartości pieniężnych, tj. pracownikami w ilości zgodnej z wymogami Ustawy o Ochronie Osób i Mienia w odniesieniu do wartości konwojowanej.Wykonawcy w trakcie wykonania zamówienia przysługuje prawo wymiany osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia. W przypadku wymiany osób, Wykonawca wskaże osobę o kwalifikacjach, doświadczeniu i wykształceniu nie mniejszym niż posiadane przez osobę zamienianą. Każda zmiana osoby w trakcie realizacji zamówienia wymagać będzie powiadomienia Zamawiającego i będzie wymagała uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.3.3) dysponuje następującymi urządzeniami technicznymi wymaganymi do należytego wykonania przedmiotu zamówienia – niezależnymi środkami łączności, w które będą wyposażone osoby przewidziane do realizacji usług ochrony, w ilości co najmniej 15 (piętnastu) sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z zestawami kamuflującymi, działających w systemie analogowym w paśmie radiowym typu dyspozytorskiego, na podstawie pozwolenia radiowego wydanego przez Prezesa Urzędu Telekomunikacji Elektronicznej.3.4) spełnia wymagania odpowiednich norm zarzadzania jakością – Wykonawca musi posiadać zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez Wykonawcę określonych norm zarządzania jakością (procedura oceny i redukcja ryzyka, planowanie, jakość usług) tj. certyfikat AQAP 2110:2016 lub równoważny.Zgodnie z zapisami § 9 ust. 5 i 6 rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może zamawiający żądać od wykonawcy, wykonawca może zamiast podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 12 (o których mowa w pkt 3.3 rozdz. VIII SWZ) ww. rozporządzenia, złożyć równoważne podmiotowe środki dowodowe wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.Wykonawca, który z przyczyn niezależnych od niego nie ma dostępu do podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 12 (o których mowa w pkt 3.3 rozdz. VIII SWZ) ww. rozporządzenia, lub nie ma możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, może złożyć inne podmiotowe środki dowodowe dotyczące odpowiednio zapewnienia jakości lub (….), o ile udowodni, że stosowane przez niego: środki zapewnienia jakości są zgodne z wymaganymi normami zarządzania jakością lub (…).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-27

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach