Przetargi.pl
ZP/7/BIO/2014

Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności ogłasza przetarg

 • Adres: 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 171/173
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 6313408 , fax. 42 6313408
 • Data zamieszczenia: 2014-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
  ul. Wólczańska 171/173
  90-924 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6313408, fax. 42 6313408
  REGON: 00000158300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.p.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZP/7/BIO/2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów laboratoryjnych, o ilościach określonych w Formularzu Cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, dla:
  Pakiet Nr 1 - Laboratoryjne wyroby szklane
  Pakiet Nr 2 - Produkty laboratoryjne z tworzyw sztucznych
  Pakiet Nr 3 - Papier tłuszczodporny i inne wyroby papierowe
  Pakiet Nr 4 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
  Pakiet Nr 5 - Korki, zatyczki, pokrywy do pojemników
  Pakiet Nr 6 - Inny asortyment
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 337900004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane zabezpieczenie oferty przez wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.p.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach