Przetargi.pl
3/W3/D/2015

Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny ogłasza przetarg

 • Adres: 90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 6312874 , fax. 42 6361015
 • Data zamieszczenia: 2015-01-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny
  ul. Żeromskiego 116 116
  90-924 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6312874, fax. 42 6361015
  REGON: 00000158300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.p.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  3/W3/D/2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania jest sukcesywna dostawa wyrobów laboratoryjnych oraz szkła do użytku laboratoryjnego dla potrzeb Instytutu Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej zgodnie z złącznikiem nr 2 SIWZ. Opis wymaganych parametrów asortymentu składającego się na zamówienie zamieszczono w załączniku nr 2 do SIWZ. Złożenie oferty na asortyment nie spełniający wszystkich parametrów lub posiadający parametry gorsze niż zapisane w załączniku nr 2 skutkować będzie odrzuceniem oferty. Analiza dostaw realizowanych w latach ubiegłych wskazuje, że przewidywalność (powtarzalność ilościowo - asortymentowa) kształtuje się na poziomie ok. 50%. Z uwagi na specyfikę prowadzonych prac niejednokrotnie zachodzi konieczność zmiany asortymentu w trakcie ich realizacji i zastąpienia innym należącym do tej kategorii. W związku z tym Zamawiający zastrzega sobie prawo: a) dokonania zmian ilościowych przedmiotu zamówienia, b) ograniczenia przedmiotu zamówienia ze względu na potrzeby, których nie jest w stanie ściśle przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania, c) nabycia innego asortymentu niż w Załączniku nr 2, którego wykorzystanie w prowadzonych pracach okaże się niezbędne, dostępnego w katalogu producenta oferowanego asortymentu. Z zastrzeżeniem, że łączna wartość zamawianego asortymentu nie przekroczy kwoty umowy, ustalonej na podstawie przyjętej najkorzystniejszej oferty. Podstawą ustalenia ceny asortymentu, o którym mowa w pkt. 3.4 ppkt c) będą ceny asortymentu wyszczególnione w ogólnodostępnym katalogu produktów producenta oferowanego asortymentu, na stronie internetowej producenta, do których będzie miał zastosowanie rabat (upust) zaoferowany przez Wykonawcę w postępowaniu. Pod pojęciem dostawy należy rozumieć dostarczenie asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, we wskazane miejsce. Zamawiający wymaga aby dostarczany asortyment był zapakowany w oryginalne opakowanie producenta, zaopatrzony w etykietę potwierdzającą zgodność produktu z ofertą Wykonawcy. Koszt transportu wraz z ubezpieczeniem ponosi Wykonawca. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia określony w załączniku nr 2 do SIWZ przeznaczony będzie do użytku wewnętrznego dla celów naukowych, w związku z tym Zamawiający wymaga spełnienia parametrów określonych w w/w załączniku, które zostały podyktowane specyfiką działalności. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując nazwy producentów, numery katalogowe itp. ma na celu wskazanie standardów jakościowych asortymentu oraz dokładne określenie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający parametry określone przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do SIWZ. W przypadku zaoferowania asortymentu równoważnego (innego niż podany w arkuszu asortymentowo - cenowym) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w kolumnie nr 3 arkusza opis oferowanego przedmiotu zamówienia, z którego w sposób jednoznaczny, nie budzący wątpliwości winno wynikać, iż zaproponowany asortyment spełnia warunek równoważności oraz załączyć do oferty Specyfikacje jakościowe, z której jednoznacznie będzie wynikało, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest równoważny z opisanym przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 337900004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: wysokość rabatu
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.p.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach