Przetargi.pl
ZP15-03 - Dostawa urządzenia do badania odporności na światło

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-958 Warszawa, ul. Miedziana 11
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-22 6208070 , fax. 0-22 6209138
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego
  ul. Miedziana 11 11
  00-958 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 0-22 6208070, fax. 0-22 6209138
  REGON: 00027471400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.cobrpp.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZP15-03 - Dostawa urządzenia do badania odporności na światło
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia do badania odporności na światło wraz z kompletną instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników. Szczegółowe dane techniczne zawarte są w załączniku nr 4 do SIWZ. Ilość 1 sztuka.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 385400002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 70 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://cobrpp.com.pl/sbip zakładka Zamówienia publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach