Przetargi.pl
zorganizowanie wyjazdów w ramach projektu „Sieć Klubów Seniora w Gminie Jasło” w ramach Osi Priorytetowej VIII, Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Gmina Jasło ogłasza przetarg

 • Adres: 38-200 Jasło, ul. Słowackiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134 436 669 , fax. 134 436 635
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jasło
  ul. Słowackiego 4
  38-200 Jasło, woj. podkarpackie
  tel. 134 436 669, fax. 134 436 635
  REGON: 54139700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminajaslo.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  zorganizowanie wyjazdów w ramach projektu „Sieć Klubów Seniora w Gminie Jasło” w ramach Osi Priorytetowej VIII, Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie wyjazdów w ramach projektu „Sieć Klubów Seniora w Gminie Jasło” w ramach Osi Priorytetowej VIII, Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie wyjazdów do: - w 2020 roku: Sandomierza, Bukowiny Tatrzańskiej/Zakopanego - w 2021 roku : Przemyśla i Arboretum w Bolestraszycach , Soliny i jej okolic, Beskid Niski - Krempna, cerkwie, Magurski Park Narodowy Sanok/Uzdrowisko Iwonicz-Zdrój Zwiedzanie Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój, spacer, tężnia Bukowina Tatrzańska/Zakopane - w 2022 roku: Łańcut – Markowa, Krynica Górska, Dukla i okolice, Przemyśl, Krasiczyn, Kalwaria Pacławska Proponowany opis oraz przebieg wyjazdów edukacyjnych zawiera załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający wymaga, aby w okresie realizacji zamówienia osoby, które będą świadczyły pracę u Wykonawcy lub Podwykonawcy związaną z wykonywaniem niezbędnych czynności do realizacji zamówienia zatrudnione były na podstawie umowy o pracę. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę to wykonanie prac związanych z organizacją wyjazdów. Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63511000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia następujących dokumentów: Upoważnienie do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy (upoważnienie należy załączyć tylko wówczas, jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę nie figurują w odpowiednich rejestrach i nie są uprawnione do reprezentowania Wykonawcy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach