Przetargi.pl
zakup i dostawy testów, odczynników dla Klinicznego Zakładu Patomorfologii.

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-301 Rzeszów, ul. Lwowska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 178 664 000 , fax. 178 664 702
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
  ul. Lwowska 60
  35-301 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 664 000, fax. 178 664 702
  REGON: 69069752900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital2.rzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  zakup i dostawy testów, odczynników dla Klinicznego Zakładu Patomorfologii.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  zakup i dostawy testów, odczynników dla Klinicznego Zakładu Patomorfologii. Pakiet 1: Zestaw przeciwciał do immunohistochemii, materiałów pomocniczych wraz z dzierżawą sprzętu do wykonywania badań. Pakiet 2: Odczynniki i barwniki chemiczne stosowane w obróbce technicznej preparatów histopatologicznych i cytologicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu .
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony Formularz oferty. (dla każdego pakietu osobno) 2) Wypełniony Formularz cenowy. (dla każdego pakietu osobno) 3) Wypełnione Formularze parametrów technicznych. (dla pakietu nr 1) 4) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważnioną. Pełnomocnictwo winno wskazywać datę jego wystawienia oraz okres, na który zostało udzielone. Brak tego okresu zamawiający odczyta jako pełnomocnictwo wystawione na czas nieokreślony. 4.1.W przypadku składania ofert w wersji pisemnej: Zamawiający wymaga przedłożenia oryginału pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 4.2. W przypadku składania oferty w formie elektronicznej należy złożyć oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty w postaci elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 5) Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom oraz nazwy firm podwykonawców, o ile są wiadome (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach