Przetargi.pl
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pt. Znów aktywni

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza przetarg

 • Adres: 06-100 Pułtusk, ul. 3 Maja 20
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 23 6925483 , fax. 6920099
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  ul. 3 Maja 20 20
  06-100 Pułtusk, woj. mazowieckie
  tel. 23 6925483, fax. 6920099
  REGON: 13038266000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa powiatowa jednostka organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pt. Znów aktywni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów zawodowych dla bezrobotnych uczestników projektu pt. Znów aktywni w wieku do 25 roku życia i 45 plus. Zadanie 1 Organizacja i przeprowadzenie kursu operator koparko - ładowarki dla 6 uczestników projektu Zadanie 2 Organizacja i przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej dla 10 uczestników projektu Zadanie 3 Organizacja i przeprowadzenie kursu operator wózka widłowego dla 7 uczestników projektu Zadanie 4 Organizacja i przeprowadzenie kursu przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B dla 6 uczestników projektu Zadanie 5 Organizacja i przeprowadzenie kursu spawacz metodą TIG dla 3 uczestników projektu Zadanie 6 Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacji wstępnej dla 5 uczestników projektu Zadanie 7 Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej z prawem jazdy kat. C dla 4 uczestników projektu Zadanie 8 Organizacja i przeprowadzenie kursu fryzjer dla 1 uczestniczki projektu Zadanie 9 Organizacja i przeprowadzenie kursu pracownik administracyjno - biurowy z uprawnieniami archiwisty zakładowego dla 15 uczestników projektu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatpultuski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach