Przetargi.pl
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa hotelarsko-restauracyjna dla 100 osób w zakresie zakwaterowania, wyżywienia i wynajmu sal konferencyjnych w związku z organizacją konferencji Wirtualnego Instytutu Rolnictwa Zrównoważonego, koordynowanego przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy. Konferencja odbędzie się w dniach 6-7 marca 2014 r. w Kielcach.

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy ogłasza przetarg

 • Adres: 05-090 Raszyn, Falenty, Al. Hrabska 3
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 735 75 02 , fax. 22 628 37 63
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
  Falenty, Al. Hrabska 3 3
  05-090 Raszyn, woj. mazowieckie
  tel. 22 735 75 02, fax. 22 628 37 63
  REGON: 14217334800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa hotelarsko-restauracyjna dla 100 osób w zakresie zakwaterowania, wyżywienia i wynajmu sal konferencyjnych w związku z organizacją konferencji Wirtualnego Instytutu Rolnictwa Zrównoważonego, koordynowanego przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy. Konferencja odbędzie się w dniach 6-7 marca 2014 r. w Kielcach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa hotelarsko-restauracyjna dla 100 osób w zakresie zakwaterowania, wyżywienia i wynajmu sal konferencyjnych w związku z organizacją konferencji Wirtualnego Instytutu Rolnictwa Zrównoważonego, koordynowanego przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy. Konferencja odbędzie się w dniach 6-7 marca 2014 r. w Kielcach. Szczegółowe wymagania i zakres zamówienia podano w SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 550000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nd

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.itp.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach