Przetargi.pl
Zorganizowanie gali jubileuszowej z okazji 15-lecia Engineering Design Center (EDC). Uczestnikami gali będą pracownicy Instytutu Lotnictwa (ILot) i General Electric Company Polska (GECP) oraz zaproszeni goście

Instytut Lotnictwa ogłasza przetarg

 • Adres: 02-256 Warszawa, al. Krakowska 110/114
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 8460011 , fax. 022 8466567
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Lotnictwa
  al. Krakowska 110/114
  02-256 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 8460011, fax. 022 8466567
  REGON: 00003737400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ilot.edu.pl (zakładka: przetargi i ogłoszenia)
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zorganizowanie gali jubileuszowej z okazji 15-lecia Engineering Design Center (EDC). Uczestnikami gali będą pracownicy Instytutu Lotnictwa (ILot) i General Electric Company Polska (GECP) oraz zaproszeni goście
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotu zamówienia został zamieszczony w opisie przedmiotu zamówienia. na stronie internetowej Zamawiającego adres strony www. ilot. edu.pl, zakładka przetargi ogłoszenia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 923000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wysokość wadium wynosi: 9 000, 00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100). Szczegóły dotyczące wadium znajdują się w opisie przedmiotu zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: negocjacje z ogłoszeniem
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Miejsce organizacji gali
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ilot.edu.pl (zakładka: przetargi i ogłoszenia)
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach