Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szumlin gmina Joniec.

Urząd Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 09-131 Joniec, Joniec 29
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 023 6616041
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy
  Joniec 29 29
  09-131 Joniec, woj. mazowieckie
  tel. 023 6616041
  REGON: 00099518700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugjoniec.bip.org.pl, www.ugjoniec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szumlin gmina Joniec.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szumlin gmina Joniec na odcinku Joniec-Kolonia - Szumlin: - sieć wodociągowa PCW fi 110 mm - 1631 m - hydrant - 2 szt. Projekt budowlany do wglądu w Urzędzie Gminy w Jońcu. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania robót przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452321508
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium: Przed upływem terminu składania ofert wymagane jest wniesienie wadium w wysokości: 2 000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) 2. Forma wadium: 1) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.Dz.U.2007.42.275 ). 2) Wykonawca wnoszący wadium w formie, która ze względu na obowiązujące przepisy może zostać wystawiona jako terminowa (np. gwarancja ubezpieczeniowa), jest zobowiązany do niezwłocznego przedłużenia jej ważności w przypadku, gdy będą tego wymagały warunki prowadzonej procedury zamówienia. 3. Termin i miejsce wniesienia wadium 1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Termin ten uważa się za zachowany, gdy wadium wniesione w pieniądzu, zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy Pzp zostanie wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego i znajdzie się na tym rachunku przed upływem terminu składania ofert. 2) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez Bank Spółdzielczy Płońsk Oddział Nowe Miasto nr. 57 8230 0007 0200 9492 2000 0001. Na dowodzie wpłaty należy określić nazwę postępowania, na które wnoszone jest wadium. 3) Kserokopię dowodu wpłaty należy załączyć do oferty. Dowodem wniesienia wadium będzie potwierdzony przez bank odcinek polecenia dokonania przelewu lub wydruk przelewu elektronicznego. 4) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz, należy załączyć do oferty w postaci oryginału dokumentu (w celu możliwości jego zwrotu lub zatrzymania) oraz w formie kserokopii dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 5) Gwarancje ubezpieczeniowe lub gwarancje bankowe oraz poręczenia złożone jako zabezpieczenie wadium muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą oraz umożliwiać Zamawiającemu otrzymanie określonej kwoty wadium bez jakichkolwiek warunków wstępnych i na jego pierwsze wezwanie. 6) Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie, wymaganej wysokości i formie, skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 7) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 8) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, tj.: a) gdy w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Wykonawca nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, b) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, c) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugjoniec.bip.org.pl, www.ugjoniec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach