Przetargi.pl
Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez termomodernizację, modernizację urządzeń energetycznych budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE na obszarze Gminy Daleszyce w ramach ZIT

Gmina Daleszyce ogłasza przetarg

 • Adres: 26021 Daleszyce, pl. Staszica
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 0-41 3171693 , fax. 0-41 3171693
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Daleszyce
  pl. Staszica 9
  26021 Daleszyce, woj. świętokrzyskie
  tel. 0-41 3171693, fax. 0-41 3171693
  REGON: 29101004000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.daleszyce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez termomodernizację, modernizację urządzeń energetycznych budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE na obszarze Gminy Daleszyce w ramach ZIT
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest działanie inwestycyjne w systemie „zaprojektuj – wybuduj”. Działanie inwestycyjne obejmuje termomodernizację Ośrodka Zdrowia położonego w msc. Szczecno dz. nr ewid. 730/3, gmina Daleszyce. W ramach projektu wykonywana będzie termomodernizacja obiektu przez ocieplenie ścian zewnętrznych parteru i piętra, docieplenie ścian piwnic (wraz z wykonaniem hydroizolacji typu ciężkiego i uzupełnieniem ewentualnych ubytków ścian fundamentowych - docieplenie i hydroizolacja do pełnej głębokości), ocieplenie stropodachu (należy uwzględnić całkowitą wymianę obróbek, instalacji odgromowej, czap kominów, ocieplenie kominów, montaż kratek osłonowych na kominach. Na dachu budynku znajduje się maszt antenowy - Zamawiający nie przewiduje jego demontażu, należy tak dobrać metodę wykonywania prac by osiągnąć efekt bez demontażu masztu). W ramach zadania należy wymienić komplet stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej wraz z bramami. Dodatkowo należy kompleksowo wymienić instalację C.O. oraz zmodernizować system CWU. Dopasowane metody i technologie wykonania prac są uzależnione od wyniku audytu energetycznego budynku oraz będą wynikać z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w zakresie ograniczenia emisji CO2, gazów cieplarnianych czyli ograniczenia szeroko pojętej niskiej emisji. Rezultatem inwestycji będzie termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej. Efektem realizacji projektu będzie stworzenie w pełni funkcjonalnej i operacyjnej infrastruktury, bez konieczności realizacji dodatkowych zadań inwestycyjnych, które nie są uwzględnione w projekcie. Powyższy projekt jest współfinansowany ze środków RPOWŚ 2014-2020, Działanie 6.1Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT, Oś 6. Rozwój miast wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym. Projekt „Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez termomodernizację, modernizację urządzeń energetycznych budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE na obszarze Gminy Daleszyce w ramach ZIT”. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje, co najmniej:  projekty budowlano - wykonawcze w podziale na branże;  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;  szczegółowe kosztorysy;  projekty organizacji robót;  wykonanie dokumentacji powykonawczej;  świadectwo charakterystyki energetycznej;  opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego na realizację robót budowlanych, oraz wykonanie na podstawie wyżej wymienionych opracowań prac termomodernizacyjnych. Dokumentacja projektowa winna być sporządzona w czterech egzemplarzach, i dostarczona Zamawiającemu w formie trwale spiętej, opatrzona w czytelny spis zawartości umożliwiające sprawne odszukanie niezbędnych dokumentów oraz w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD, inny nośnik) w formacie: pliki tekstowe: .pdf oraz .doc, kosztorysy - .xls oraz .ath, rysunki .pdf oraz .dwg. Zamawiający w przypadku kosztorysów oraz specyfikacji technicznych dopuszcza zmniejszenie liczby egzemplarzy do dwóch. W przypadku, gdy dla budynku nie są wymagane żadne zezwolenia lub zgłoszenia na wykonanie prac termomodernizacyjnych Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy pisemnego oświadczenia o takim stanie rzeczy podpisanego przez osobą z odpowiednimi uprawnieniami. Projekty podlegają ocenie i akceptacji Zamawiającego, PFU określa jedynie minimalne wymagania termomodernizacji. Wykonawca musi brać również pod uwagę estetykę i funkcjonalność zaproponowanych rozwiązań oraz specyfikę budynku przewidzianego do termomodernizacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz osób do punktacji (załącznik nr 1b) 2. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.2 b) - załącznik nr 6 SIWZ 3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach