Przetargi.pl
Dostawa odczynników laboratoryjnych i dzierżawę analizatorów

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 27200 Starachowice, ul. Radomska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 2745202 w. 182 , fax. 412 746 158
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Radomska 70
  27200 Starachowice, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 2745202 w. 182, fax. 412 746 158
  REGON: 29114175200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zoz.starachowice.sisco.info/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników laboratoryjnych i dzierżawę analizatorów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych, chemicznych i do badania krwi, testów, materiałów eksploatacyjnych, etykiet kodów paskowych, sprzętu laboratoryjnego w okresie 12 miesięcy - pakiet nr 10, 2 lat - pakiety nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 oraz odczynników do badania krwi, materiałów eksploatacyjnych i dzierżawę analizatorów w okresie 3 lat, pakiety nr 18 i pakiet nr 19. Szczegółowy wykaz odczynników, ilości i parametry graniczne oraz opis wymagań minimalnych analizatorów przedstawiamy w załączniku nr 5 oraz nr 6 i nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach