Przetargi.pl
Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nagłowice

Gmina Nagłowice ogłasza przetarg

 • Adres: 28-362 Nagłowice, ul. Mikołaja Reja 9
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3814567, 3814523 , fax. 041 3814567
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nagłowice
  ul. Mikołaja Reja 9 9
  28-362 Nagłowice, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3814567, 3814523, fax. 041 3814567
  REGON: 29101039800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.naglowice.asi.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nagłowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z wykonaniem zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - zwanego dalej mpzp, obejmujących wybrane fragmenty Gminy Nagłowice. 2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwa zadania: ZADANIE nr I: Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nagłowice przyjętego uchwałą nr LIII/295/2006 Rady Gminy Nagłowice z dnia 26 października 2006r w zakresie określonym Uchwałą Rady Gminy Nagłowice Nr VII/30/2011 z dnia 10 maja 2011 r. ze zmianami określonymi w uchwale Rady Gminy Nagłowice Nr VIII/49/2011 z dnia 9 czerwca 2011r., obejmującej część terenów sołectw: Nagłowice, Rejowiec, Ślęcin, Jaronowice, Rakoszyn, Trzciniec, Nowa Wieś, Warzyn Pierwszy, Brynica Mokra, Zdanowice, Cierno - Żabieniec, Caców - łącznie 65 zmian w obszarach pokazanych na załączniku graficznym nr 1 litery od a do j do uchwały Rady Gminy Nagłowice Nr VIII/49/2011 z dnia 9 czerwca 2011r. o powierzchni około 89 ha. Wszystkie zmiany wymienione w powyższym zadaniu nr I położone są we Włoszczowsko - Jędrzejowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. ZADANIE nr II: Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nagłowice przyjętego uchwałą nr LIII/295/2006 Rady Gminy Nagłowice z dnia 26 października 2006r w zakresie określonym Uchwałą Rady Gminy Nagłowice Nr VII/30/2011 z dnia 10 maja 2011 r. ze zmianami określonymi w uchwale Rady Gminy Nagłowice Nr VIII/49/2011 z dnia 9 czerwca 2011r. , obejmującej część terenów sołectw: Deszno , Warzyn Drugi , Zagórze, obejmującego łącznie 26 zmian w obszarach pokazanych na załączniku graficznym nr 2 litery od a do c do uchwały Rady Gminy Nagłowice Nr VIII/49/2011 z dnia 9 czerwca 2011r.o powierzchni około 540 ha, w tym opracowanie zmian dla potrzeb 9 elektrowni wiatrowych o planowanej mocy 2MW każda. Część terenów obejmujących zmiany w sołectwie Warzyn Drugi położone jest we Włoszczowsko - Jędrzejowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. 3. Uszczegółowieniem powyższego przedmiotu zamówienia są: - wykaz zmian - załącznik nr 8 do SIWZ - uchwały Rady Gminy Nagłowice: Nr VII/30/2011 z dnia 10 maja 2011r. oraz Nr VIII/49/2011 z dnia 9 czerwca 2011r. - załącznik nr 7 do SIWZ. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych - odrębnie dla zadania I i zadania II. 5. Powyższy przedmiot zamówienia należy wykonać z dostosowaniem do wymogów obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów wykonawczych. 6. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać i przekazać zamawiającemu: - zaopiniowany przez gminą komisję urbanistyczno - architektoniczną projekt zmian mpzp do akceptacji Wójta Gminy - 1 egzemplarz - projekt zmian mpzp do ustawowego uzgodnienia i zaopiniowania - 6 egzemplarzy - wniosek o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolne i nieleśne wraz z załącznikami - 4 egzemplarze - prognozę oddziaływania na środowisko - 3 egzemplarze - prognozę skutków finansowych uchwalenia zmian mpzp - 3 egzemplarze - projekt zmian mpzp - do wyłożenia do publicznego wglądu - 1 egzemplarz - strategiczna ocena oddziaływania na środowisko - projekt zmian mpzp do przedłożenia Radzie Gminy do uchwalenia - 4 egzemplarze - projekt zmian mpzp w wersji do publikacji w Dzienniku Urzędowym - 1 egzemplarz - ostateczny projekt zmian mpzp obejmujący przedmiot zamówienia - 3 egzemplarze, w tym jeden egzemplarz zalaminowany. Wszystkie w/w dokumenty winne być złożone w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (w formacie doc oraz pdf, mapy w formacie jpg oraz tiff). Mapy winny być wykonane w skali 1:1000 oraz dla wybranych fragmentów w skali 1:2000). 7. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności i koszty związane z opracowaniem, zatwierdzeniem i opublikowaniem planu zagospodarowania przestrzennego (wykonanie projektu zmiany mpzp Gminy Nagłowice wraz z przeprowadzeniem całej procedury tj. analizy wniosków, uzyskaniem wszystkich uzgodnień, wyłożenia planu, dyskusji publicznej, korekt, przygotowanie pism, uchwał, prognoz, opinii, uzyskania zgód na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na niewolne oraz gruntów leśnych na nieleśne, przekazanie do publikacji w dzienniku urzędowym)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 714000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium przez Wykonawców

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.naglowice.asi.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach