Przetargi.pl
Wymiana pokrycia dachowego na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Czermnie

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Czermnie ogłasza przetarg

 • Adres: 26-260 Fałków, Czermno, ul. Kościelna 76
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 44 7873424 , fax. 44 7873424
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Czermnie
  Czermno, ul. Kościelna 76 76
  26-260 Fałków, woj. świętokrzyskie
  tel. 44 7873424, fax. 44 7873424
  REGON: 00113997000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Publiczna Szkoła Podstawowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana pokrycia dachowego na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Czermnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachowego na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Czermnie, gmina Fałków. Kod CPV, Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne Szczegółowy opis zakresu robót obejmuje: 1.Przedmiotem zamówienia jest zmiana pokrycia dachowego na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Czermnie- segment C. Dach jak i cały budynek posiada kształt litery C, trzy segmenty dachu występują jako dachy czterospadowe. 1.1.Projektuje się wykonanie krycia na kryciu istniejącym z blachy ocynkowanej wykonane na rąb, które zastąpi folie dachową 1.2.Pokrycie dachu należy wykonać z blachy trapezowej T-18 stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm w powłoce z poliestru z połyskiem w kolorze wiśnia o gr. 0,025 mm, mocowanej do łat wkrętami farmerskimi w kolorze wiśnia. 1.3. Na istniejącym poszyciu dachu z blachy ocynkowanej płaskiej należy zamontować kontrłaty o przekroju 0,03 x 0,05m. i łaty o przekroju 0,04 x 0,05m z tarcicy iglastej nasyconej. 1.4.Obróbki blacharskie kominów i pasa nadrynnowego wykonać z blachy płaskiej ocynkowanej z powłoką z poliestru w kolorze wiśnia 1.5.W bryle dachu występują 2 kosze, w których należy zamontować rynny koszowe. 1.6.Dach zostanie wyposażony w śniegołapy, ławy kominiarskie, stopnie kominiarskie, kominki odpowietrzające strych i wyłazy dachowe wykończone 1.7.Należy wykonać również impregnacje grzybobójczą więźby dachowej istniejącej poprzez smarowanie preparatami solnymi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452600007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.falkow.asi.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach