Przetargi.pl
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia dydaktycznego na magazyn produktów spożywczych suchych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego ogłasza przetarg

 • Adres: 47-400 Racibórz, ul. Kozielska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 415 44 59 , fax. 32 415 44 59
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego
  ul. Kozielska 19
  47-400 Racibórz, woj. śląskie
  tel. 32 415 44 59, fax. 32 415 44 59
  REGON: 83620100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.smsraciborz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia dydaktycznego na magazyn produktów spożywczych suchych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia dydaktycznego na magazyn produktów spożywczych suchych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu. Zakres robót budowlanych obejmuje między innymi: 1). Roboty ogólnobudowlane, 2). Wykonanie pokryć dachowych, 3). Instalacje elektryczne, 4). Instalacje c.o i sanitarne 2. Szczegółowy zakres robót określa projekt architektoniczno – budowany zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia dydaktycznego na magazyn produktów spożywczych suchych, który stanowi załącznik nr 7 oraz przedmiar robót który stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45421000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.1) nie podlegają wykluczeniu; 1.2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach