Przetargi.pl
Dostawa i wymiana wodomierzy dla lokali znajdujących się w zarządzie Zarządu Nieruchomości Tarnogórskich Sp. z o. o. w Tarnowskich Górach

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI TARNOGÓRSKICH SP. Z O.O. ogłasza przetarg

 • Adres: 42-600 Tarnowskie Góry, Towarowa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (32) 380 90 06 , fax. (32) 380 90 18
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI TARNOGÓRSKICH SP. Z O.O.
  Towarowa 1
  42-600 Tarnowskie Góry, woj. śląskie
  tel. (32) 380 90 06, fax. (32) 380 90 18
  REGON: 38148654000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mtbstg.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i wymiana wodomierzy dla lokali znajdujących się w zarządzie Zarządu Nieruchomości Tarnogórskich Sp. z o. o. w Tarnowskich Górach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje: 1) dostawę wraz z wymianą następujących urządzeń pomiarowych oraz akcesoriów: - licznik wody dostosowany do zdalnego odczytu (wraz z nakładką) - 1643 sztuk - zawór kulowy 400 Uwaga! » Wykaz adresów (miasto, ulica) stanowi załącznik do SIWZ – Formularz opis przedmiotu zamówienia. Szczegółowy wykaz teleadresowy zostanie udostępniony Wykonawcy po zawarciu umowy. » Zamawiający posiada system do zdalnego odczytu LIBRA RS, liczniki ze zdalnym odczytem winny być kompatybilne z tym systemem, » Wodomierze montowane w lokalach użytkowych 23% VAT, w lokalach mieszkaniowych 8% VAT. 2) sporządzenie i przekazanie kierownikom administracji harmonogramu robót w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy. Harmonogram robót pisemnie akceptuje kierownik administracji, 3) wywieszenie na tablicach ogłoszeń w budynkach informacji o terminie wymiany, zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem, 4) w przypadku trzykrotnej nieobecności lokatora, pilny kontakt z Administracją w celu umówienia najemcy, 5) dokonanie odczytu demontowanych urządzeń pomiarowych, 6) wymiana uszczelek, 7) oplombowanie urządzeń pomiarowych plombami (opatrzonymi niepowtarzalnymi numerami) na śrubunkach za urządzeniami pomiarowymi, 8) przeprowadzenie kontroli wewnętrznej instalacji wodociągowej wody zimnej, wody ciepłej, instalacji C.O. oraz sporządzenie protokołu z przeprowadzonych czynności, zgodnie ze wzorem stanowiącym załączniki do SIWZ, 9) sporządzenie protokołu wymiany urządzenia pomiarowego, wg. wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ, protokół musi zawierać następujące informacje: adres, datę, imię i nazwisko najemcy, stan licznika demontowanego i montowanego, numer plomby licznika demontowanego i montowanego, nazwisko montera, typ urządzenia pomiarowego (np. wodomierz, TYP……..), uwagi (np. stwierdzone nieprawidłowości) 10) urządzenie demontowane należy opisać adresem, składować w kartonie oraz przekazać administracji, 11) przygotowanie w formie papierowej i elektronicznej, tabelarycznego zestawienia wykonanych prac, oddzielnie dla każdego budynku i przekazanie kierownikowi administracji (systematycznie, raz w tygodniu) wraz z oryginałami protokołów wymiany oraz zdemontowanymi urządzeniami. Zabudowane wodomierze posiadać muszą co najmniej następujące parametry:  nominalnym strumieniu objętości (ciągłym strumieniu objętości) Q3 = 2,5 m³/h, średnica 15 mm, długość montażowa 110 mm,  suchobieżny (z zabezpieczeniem na działanie zewnętrznego pola magnetycznego), mokrobieżny lub hybrydowy,  klasa metrologiczna minimum R ≥ 160 w każdej pozycji dla wodomierzy zimnej i ciepłej wody, z zachowaniem jak najlepszej dokładności pomiaru w każdej pozycji montażu,  zatwierdzenie typu wydane przez Prezesa Głównego Urzędu Miar oraz odpowiadać wymogom Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2008 r., nr 5, poz. 29) lub ocenę zgodności (badanie typu CE zgodnie z MID) oraz odpowiadać wymogom Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2007 r., nr 3, poz. 27) i atesty higieniczne wydane przez Państwowy Instytut Higieny,  posiadać cechę legalizacyjną nadaną w roku realizacji dostawy do Zamawiającego,  zabezpieczenie przed tworzeniem się skroplin na wewnętrznej stronie okna odczytowego,  zabezpieczenie osłony licznika przed zewnętrzną ingerencją (ściskanie, możliwość oddzielenia liczydła od korpusu itp.),  wysoka wytrzymałość i trwałość zastosowanych materiałów,  Zamawiający oczekuje zapewnienia udzielenia gwarancji na wodomierze na okres minimum 24 miesięcy. Administracja w Tarnowskich Górach dla budynków znajdujących się w tym mieście: ul. Gliwicka 17, Tarnowskie Góry, tel.: 32 768-84-70 kierownik administracji: Patrycja Świerczek »Szczegółowy zakres dostawy oraz warunki realizacji zamówienia zostały opisane w formularzu opis przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy. »Realizacja zamówienia będzie przebiegała na warunkach określonych we wzorze umowy. Wzór umowy określa zasady ewentualnej zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. »SIWZ, w tym formularze opis przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy, zawiera standardy jakościowe, o których mowa w art.91 ust.2a pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38421100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Na podstawie art. 45 ust.2 i 5 pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy wskazany poniżej: Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach 51 8463 0005 2011 0002 7368 0012, z dopiskiem „Wadium – dostawa i wymiana wodomierzy, zamówienie nr 3/2019/ZNT”. 4. W przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, stosowny dokument należy złożyć w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego ul. Towarowa 1, pokój nr 203 (sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00). Kserokopię tych dokumentów można dołączyć do oferty. Treść takiego dokumentu nie może warunkować wypłacenia kwoty wadium Zamawiającemu od badania zasadności żądania wypłaty przez wystawcę dokumentu. Dokument w swej treści winien uwzględniać postanowienia art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 pzp. Dokument swoją ważnością musi obejmować okres odpowiadający terminowi związania ofertą (30 dni). Bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust.5 pzp). Pierwszym dniem związania ofertą będzie zatem dzień, w którym upływa termin składania ofert. Wadium winno mieć charakter bezwarunkowy i nieodwołalny. 5. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert (art. 45 ust. 3 pzp). Przez wniesienie wadium rozumie się złożenie dokumentu w siedzibie Zamawiającego, bądź wpływ środków pieniężnych na podany wyżej rachunek bankowy, przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w pkt XI ppkt 1 SIWZ. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 46 pzp. 6. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy (art. 89 ust. 1 pkt 7b pzp).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. formularz oferty - należy wypełnić i podpisać w miejscu do tego wyznaczonym; - w pozycji "dane Wykonawcy" może być użyta pieczęć firmowa; - w ramce w pkt 1 formularza oferty należy podać CENĘ OSTATECZNĄ BRUTTO OFERTY ZA REALIZACJĘ CAŁEGO ZAMÓWIENIA. - Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty, opłaty i podatki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z wzorem umowy. 2. formularz opis przedmiotu zamówienia - Należy wypełnić i podpisać w miejscu do tego wyznaczonym (formularz należy załączyć do formularza oferty); 3. formularz kalkulacja cenowa - należy wypełnić i podpisać w miejscu do tego wyznaczonym (formularz należy załączyć do formularza oferty); 4. formularz wykaz dostaw - należy wypełnić i podpisać w miejscu do tego wyznaczonym (formularz winien być złożony wraz z dowodami na wezwanie Zamawiającego); 5. wzór informacji, o której mowa w art. 91 ust.3a pzp - należy wypełnić i podpisać w miejscu do tego wyznaczonym (informację należy załączyć do formularza oferty); 6. wzór oświadczenia - grupa kapitałowa - należy wypełnić i podpisać w miejscu do tego wyznaczonym oraz złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 pzp – patrz pkt VI pkt 2 SIWZ; 7. wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1 pkt 1 pzp - należy wypełnić i podpisać w miejscu do tego wyznaczonym (oświadczenie należy załączyć do formularza oferty); 8. zobowiązanie innego podmiotu/ów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli Wykonawca polega na zdolności zawodowej (doświadczeniu) bądź sytuacji ekonomicznej lub finansowej innego podmiotu/ów – patrz pkt V pkt 4 SIWZ)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach