Przetargi.pl
Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym punkcie skupu mleka na świetlicę wiejską wraz z przebudową i nadbudową tego budynku oraz budowa infrastruktury technicznej

Urząd Gminy Janów ogłasza przetarg

 • Adres: 16-130 Janów, ul. Parkowa
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857 216 288 , fax. 857 216 095
 • Data zamieszczenia: 2020-08-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Janów
  ul. Parkowa 3
  16-130 Janów, woj. podlaskie
  tel. 857 216 288, fax. 857 216 095
  REGON: 53417300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.janow.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym punkcie skupu mleka na świetlicę wiejską wraz z przebudową i nadbudową tego budynku oraz budowa infrastruktury technicznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym punkcie skupu mleka na świetlicę wiejską wraz z przebudową i nadbudową tego budynku oraz budowa infrastruktury technicznej” Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zmiany sposobu użytkowania budynku po byłym punkcie skupu mleka na świetlicę wiejską wraz z przebudową i nadbudową tego budynku oraz budowa infrastruktury technicznej, zlokalizowanego na dz. nr 360/1 ob. Nowowola, gm. Janów. Zmiany mają charakter miejscowy, częściowo zmieniają układ istniejących pomieszczeń oraz nie naruszają konstrukcji budynku. Stan istniejący Istniejący budynek został wybudowany w latach siedemdziesiątych. Jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony, składający się z dwóch części nakryty dachami jednospadowymi, kryty papą. Budynek jest wyposażony w instalacje elektryczną, kanalizacyjną, wodociągową. Budynek jest posadowiony na fundamencie betonowym na głębokości 1,20m. Stan techniczny budynku jest dobry. W celu wykonania projektowanych zmian zostaną wykonane: a) roboty rozbiórkowe: - odkopanie ścian fundamentowych do ław fundamentowych; - rozbiórka ściany między pomieszczeniami nr 1/1 i 1/2; - rozbiórka elementów pokrycia dachowego; - rozbiórka stropodachu nad pomieszczeniem nr 1/3; - rozbiórka podłogi na gruncie; - demontaż stolarki okiennej i drzwiowej; - demontaż wewnętrznych okładzin ściennych; - demontaż instalacji wewnętrznych; - rozbiórka komina do stropodachu; - rozbiórka rampy / schodów zewnętrznych; b) roboty nowe: - wykonanie posadzki na gruncie; - wykonanie nowych instalacji; - wykonanie ścian wewnętrznych wydzielających pomieszczenia; - wykonanie wentylacji pomieszczeń; - wykonanie tynków wewnętrznych; - wykonanie nadbudowy dachu i nowej projektowanej więźby dachowej; - wykonanie nowego pokrycia budynku z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem; c) zagospodarowanie terenu: - utwardzenie terenu (plac manewrowy, miejsca postojowe) przed budynkiem świetlicy oraz od strony północnej chodnik; - wykonanie opaski budynku; - rampa przed budynkiem z podjazdem dla osoby niepełnosprawnej; - instalacja obiektów małej infrastruktury, - wykonanie ogrodzenia Planowa komunikacja z drogą gminną odbywać się będzie poprzez istniejące zjazdy, które należy przebudować (konstrukcja analogiczna do utwardzenia terenu przed budynkiem świetlicy). 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Dokumentacja Projektowa stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia Dokumentacji Projektowej , przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu określonego przedmiotem zamówienia. Zamawiający przekazuje również przedmiar robót (stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ) jako materiał informacyjny (pomocniczy). Korzystanie z przedmiarów przygotowanych przez Zamawiającego odbywa się na ryzyko Wykonawcy. Załączone do SIWZ przedmiary, stanowią jedynie przykładowe wyliczenie zakresu i nie mogą być jedyną podstawą wyliczenia ceny wykonania całego przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien pamiętać, że cena przedstawiona w ofercie stanowi zapłatę za prace wykonane i zakończone pod każdym względem. 3. Jeżeli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający – w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt – dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w ww. dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. 4. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. 5. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy tj.: „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego” oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność, takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu. 6. Nazwy własne mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią podmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. 7. Zagospodarowanie materiału z rozbiórek należy do Wykonawcy. Materiały i przedmioty uzyskane z rozbiórki i uznane przez Inspektora Nadzoru za przydatne do ponownego wykorzystania zostaną złożone przez Wykonawcę na terenie budowy i będą stanowiły własność Zamawiającego. Materiały i przedmioty uzyskane z rozbiórki i uznane przez Inspektora Nadzoru za nieprzydatne do ponownego wykorzystania zostaną zagospodarowane (zutylizowane) przez Wykonawcę. Miejsce wywozu gruzu, urobku wraz z utylizacją pozostaje w gestii Wykonawcy i stanowi jego koszt, niezależnie od zasugerowanej w przedmiarze robót odległości takiego wywozu. 8. Wszelkie materiały związane z prawidłowym i pełnym wykonaniem przedmiotu zamówienia zabezpiecza Wykonawca na własny koszt. 9. Wykonawca wykona na własny koszt wszelkie niezbędne badania i próby oraz przekaże Zamawiającemu dokumenty wymagane do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu w tym m.in.: geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, dokumentację powykonawczą. 10. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu Instalowanie ogrodzenie 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 45262520-2 Roboty murowe 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń 45410000-4 Tynkowanie 45421131-1 Instalowanie drzwi 45421132-8 Instalowanie okien 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 45443000-4 Roboty elewacyjne Zadanie objęte dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania/Poddziałania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 10 000,00 PLN 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenia kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić PRZELEWEM na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w Sokółce O/Janów 10 8093 0000 0028 3982 2000 0010 a dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. W tytule należy wpisać: Wadium - „Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym punkcie skupu mleka na świetlicę wiejską wraz z przebudową i nadbudową tego budynku oraz budowa infrastruktury technicznej” 4. Wadium wnoszone w pozostałych formach można złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Janowie, 16-130 Janów, ul. Parkowa 3 (oryginał), a potwierdzenie wraz z kopią złożonego dokumentu należy załączyć do oferty lub oryginał wadium załączyć do oferty (luzem), kopię wadium wpiąć do oferty. 5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w tym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. 6. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta został wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) Odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) Nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wymaga załączenia do oferty następujących dokumentów: 1) Wypełniony formularz ofertowy - wg załączonego wzoru załącznik nr 2 do SIWZ, 2) Wypełniony załącznik nr nr 3 i 4. 3) Pełnomocnictwo w oryginale albo notarialnie potwierdzonej kopii - w przypadku gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika. 4) Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy) , które należy złożyć w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność kopii (wg załączonego wzoru załącznik nr 8 do SIWZ). 5) Wraz z ofertą powinna być złożona kopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu lub oryginał dokumentu poświadczający wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz – wraz z jego kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 6) W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; (wg załączonego wzoru załącznik nr 5 do SIWZ) 2. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego : 1) wykazu robót budowlanych (wg załączonego wzoru załącznik nr 7 do SIWZ) 2) wykaz osób, (wg załączonego wzoru załącznik nr 6 do SIWZ) 3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 3. Dokumenty składane przed podpisaniem umowy: 1) Kosztorys ofertowy 2) Harmonogram rzeczowo finansowy( wg załączonego wzoru załącznik nr 10 do SIWZ) 3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach