Przetargi.pl
„Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich nr 297 i 364 na terenie Powiatu Lwóweckiego w sezonie 2022/2023 z podziałem na części”

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LWÓWKU ŚLĄSKIM ogłasza przetarg

 • Adres: 59-600 Lwówek Śląski, ul. Szpitalna 4
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 756442872 , fax. 756442872
 • Data zamieszczenia: 2022-08-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LWÓWKU ŚLĄSKIM
  ul. Szpitalna 4
  59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie
  tel. 756442872, fax. 756442872
  REGON: 230826489
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zdp.powiatlwowecki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich nr 297 i 364 na terenie Powiatu Lwóweckiego w sezonie 2022/2023 z podziałem na części”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1 – pn. „DROGA WOJEWÓDZKA 297 (1)” Obejmuje obszar gminy Lwówek Śląski – od km 81+487 do km 89+452.Planowane ilości godzin pracy:Pługopiaskarka - ośnieżanie i posypywanie lub posypywanie (gołoledź) – 350 godz.Pług - odśnieżanie – 50 godz.Ładowarka – usuwanie zasp – 30 godz. Wymagany sprzęt:- pługopiaskarka – min. 1 szt.- pojazd z pługiem – min. 1 szt.- ładowarka – min. 1 szt.Część 2 – pn. „DROGA WOJEWÓDZKA NR 297 (2)”Obejmuje obszar gminy częściowo obszar gminy Lwówek Śląski i Lubomierz - od km 89+452 do km 111+541.Planowane ilości godzin pracy:Pługopiaskarka - ośnieżanie i posypywanie lub posypywanie (gołoledź) – 350 godz.Pług - odśnieżanie – 50 godz.Ładowarka – usuwanie zasp – 30 godz. Wymagany sprzęt:- pługopiaskarka – min. 1 szt.- pojazd z pługiem – min. 1 szt.- ładowarka – min. 1 szt.Część 3 – pn. „DROGA WOJEWÓDZKA NR 364 (3)”Obejmuje obszar gminy częściowo obszar gminy Gryfów Śląski i Lwówek Śląski – od km 0+000 do km 17+415. Planowane ilości godzin pracy:Pługopiaskarka - ośnieżanie i posypywanie lub posypywanie (gołoledź) – 350 godz.Pług - odśnieżanie – 50 godz.Ładowarka – usuwanie zasp – 30 godz. Wymagany sprzęt:- pługopiaskarka – min. 1 szt.- pojazd z pługiem – min. 1 szt.- ładowarka – min. 1 szt.Część 4 – pn. „DROGA WOJEWÓDZKA NR 364 (4)”Obejmuje obszar gminy Lwówek Śląski– od km 17+415 do km 27+236.Planowane ilości godzin pracy:Pługopiaskarka - ośnieżanie i posypywanie lub posypywanie (gołoledź) – 350 godz.Pług - odśnieżanie – 50 godz.Ładowarka – usuwanie zasp – 30 godz. Wymagany sprzęt:- pługopiaskarka – min. 1 szt.- pojazd z pługiem – min. 1 szt.- ładowarka – min. 1 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium od Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego w wysokości:Część 1 – 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych);
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, niepodlegający wykluczeniu z powodów, o których mowa w art 108 ust 1 pkt 1-6 i art 109 ust. 1 pkt.4 i pkt.6 ustawy Pzp. Którzy spełniają warunki, o których mowa w art 112 ust 2 ustawy Pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego określone w SWZ.Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące:Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika toz odrębnych przepisów;Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na podstawie ogólnego oświadczeniao spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawartego w treści oświadczenia Wykonawcy,o którym mowa w SWZ;Sytuacji ekonomicznej lub finansowej;Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na podstawie ogólnego oświadczeniao spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawartego w treści oświadczenia Wykonawcy,o którym mowa w SWZ;Zdolności technicznej lub zawodowej;Wykonawca musi dysponować sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia:Część 1 „DROGA WOJEWÓDZKA NR 297 (1)”:- pojazd z piaskarką i pługiem (średnim lub ciężkim) – min. 1 szt.- pojazd z pługiem (ciężkim) – min 1 szt.- ładowarka lub koparko-ładowarka – min. 1 szt.Część 2 „DROGA WOJEWÓDZKA NR 297 (2)”- pojazd z piaskarką i pługiem (średnim lub ciężkim) – min. 1 szt.- pojazd z pługiem (średnim lub ciężkim) – min 1 szt.- ładowarka lub koparko-ładowarka – min. 1 szt.Część 3 „DROGA WOJEWÓDZKA NR 364 (3)”:- pojazd z piaskarką i pługiem (średnim lub ciężkim) – min. 1 szt.- pojazd z pługiem (średnim lub ciężkim) – min 1 szt.- ładowarka lub koparko-ładowarka – min. 1 szt.Część 4 „DROGA WOJEWÓDZKA NR 364(4)”:- pojazd z piaskarką i pługiem (średnim lub ciężkim) – min. 1 szt.- pojazd z pługiem (średnim lub ciężkim) – min 1 szt.- ładowarka lub koparko-ładowarka – min. 1 szt.Minimalna ładowność piaskarek wynosi 3 m3 materiałów sypkich. Pługi odpowiednio średni lub ciężki. Pojazdy – nośniki o mocy min. 100 KM. Ładowarka (lub koparko-ładowarka) samojezdna o pojemności łyżki nie mniejszej niż 1 m3. Pojazdy (nośniki) muszą być sprawne i przystosowane do zimowego utrzymania dróg tj. odpowiednio oznakowane (oświetlone), obowiązkowo w migające światło ostrzegawcze tzw. „kogut”.Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które posiadają kwalifikacje oraz uprawnienia (odpowiednie do obsługiwanego pojazdu kategorie prawa jazdy) wymagane przepisami prawa, w szczególności:Część 1 „DROGA WOJEWÓDZKA NR 297 (1)”- kierowca pługopiaskarki – min. 1osoba,- kierowca pojazdu z pługiem – min. 1 osoba.Część 2 „DROGA WOJEWÓDZKA NR 297 (2)”- kierowca pługopiaskarki – min. 1 osoba,- kierowca pojazdu z pługiem – min. 1 osoba.Część 3 „DROGA WOJEWÓDZKA NR 364 (3)”- kierowca pługopiaskarki – min. 1 osoba,- kierowca pojazdu z pługiem – min. 1 osoba.Część 3 „DROGA WOJEWÓDZKA NR 364(4)”- kierowca pługopiaskarki – min. 1 osoba,- kierowca pojazdu z pługiem – min. 1 osoba.Kierowcy muszą być wyposażeni w sprawne telefony komórkowe.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-16

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach