Przetargi.pl
"Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie powiatu zgorzeleckiego w sezonie zimowym 2019/2020"

Powiatowy Zarząd Dróg ogłasza przetarg

 • Adres: 59-800 Lubań, ul. J. Dąbrowskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 756 463 750 , fax. 756 462 192
 • Data zamieszczenia: 2019-11-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg
  ul. J. Dąbrowskiego
  59-800 Lubań, woj. dolnośląskie
  tel. 756 463 750, fax. 756 462 192
  REGON: 23082738800000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie powiatu zgorzeleckiego w sezonie zimowym 2019/2020"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje : 1) Pracę pojazdów wyposażonych w posypywarko – solarki, piaskarki i pługi odśnieżne przy odśnieżaniu dróg i zwalczaniu śliskości na drogach wojewódzkich. Minimalna ładowność posypywarko – solarek oraz piaskarek – 5 Mg – materiałów sypkich. Ponadto posypywarko – solarki powinny posiadać sprawną instalację zraszania, a pojemność zbiorników na solankę nie powinna być mniejsza niż 1000 litrów. Utrzymanie zimowe dróg powinno odbywać się zgodnie z zasadami odśnieżania dróg (SST D – 10.10.01b) oraz zapobiegania powstawaniu i likwidacji śliskości (SST D – 10.10.01c). 2) Pracę sprzętu przy załadunku materiałów likwidujących gołoledź. Ładowarki kołowe do sprawnego załadunku materiałów likwidujących śliskość na posypywarko – solarki i piaskarki. 3) Zamawiający zobowiązuje się do sukcesywnego dostarczania piasku i soli do bazy materiałowej w okresie obowiązywania umowy. 4) Dysponowanie bazą na materiały uszorstniające o pojemności min 1000 Mg w celu sprawnej realizacji prac przy zimowym utrzymaniu dróg – baza Tylice. 5) Wykonawcę zobowiązuje się do posiadania sprzętu do komunikacji internetowej (komputer laptop lub tym podobny) wraz z dostępem do Internetu i posiadający pocztę elektroniczną (skrzynkę e – mailową) potrzebne do składania meldunków z wykonanej pracy codziennie o godzinie: 6:30; 11:30; 17:30. 6) Pojazdy oraz ładowarka powinny posiadać monitoring GPS. Ilość godzin pracy sprzętu i dyżurów oraz ilości i typy sprzętu wymaganego przez Zamawiającego wskazano i wyliczono na podstawie średniego zapotrzebowania opierając się na doświadczeniach lat ubiegłych. W zależności od warunków zimowych w sezonie 2019/2020 Zamawiający zastrzega, iż sprzęt oraz godziny pracy nie muszą zostać w pełni wykorzystane. Bez względu na wykorzystanie zaangażowanych środków na umowach, Wykonawcy nie należy się odszkodowanie. Zamawiający w przypadku zaistnienia uzasadnionej okoliczności będzie mógł zwiększyć zakres godzin pracy na poszczególnych pozycjach w obrębie zadania jednak jedynie w ramach posiadanych środków na realizację umowy tj. kosztem pomniejszenia zakresu prac wyszczególnionych w innych pozycjach. Wymagania przy realizacji ZUD Wykonawca powinien dysponować pracownikami przeszkolonymi na stanowisku pracy, posiadającymi stosowne kwalifikacje i uprawnienia, wymagane przepisami umożliwiające prawidłowe wykonanie zadania. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) Pełnienia i koordynowania prac na placu z materiałami i sprzętem, zgodnie ze standardami zimowego utrzymania dróg. Standardy mogą w okresie trwania umowy ulec zmianie o czym zostanie Wykonawca powiadomiony pisemnie. 2) Dobrej znajomości aktualnego układu utrzymywanej sieci drogowej zgodnie z załączonym zestawieniem dróg do utrzymania w ramach umowy. Wykaz dróg może ulec zmianie o czym wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie. 3) Przekazywania meldunków pocztą elektroniczną, w godzinach wymaganych przez Zamawiającego. Wzór meldunku stanowi ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY i może ulec zmianie w czasie trwania umowy . 4) Prowadzenia na bieżąco dziennika pracy sprzętu, pracy dyżurów wg ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO UMOWY. Wzory mogą ulec zmianie w czasie trwania umowy. 5) Koordynowanie prac związanych z ZUD. 6) Prowadzenie akcji bezpośredniej przez wysyłanie odpowiedniego do sytuacji na drogach sprzętu w celu likwidacji śliskości i odśnieżania zgodnie ze specyfikacją techniczną zimowego utrzymania dróg z każdorazowym odnotowywaniem wyjazdu, przyjazdu, załadunku, dyżuru itp. w dzienniku pracy sprzętu. 7) Racjonalnego gospodarowania sprzętem do ZUD w zależności od panujących warunków atmosferycznych, prognoz i innych dostępnych informacji. 8) Przyjmowania i zapisywania w dzienniku dyżurów interwencji z dotyczących sytuacji na drogach i ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa i utrudnień ruchu. 9) Przyjmowania i wydawania materiału do zimowego utrzymania dróg oraz ewidencjonowanie tych czynności i ilości. 10) Przestrzegać dyscypliny i przepisów dotyczących wykonywanych czynności. 11) Wykonywania wszystkich poleceń dotyczących ZUD otrzymanych od osób odpowiedzialnych za utrzymanie – dyżurnych PZD. Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do prac jedynie za zgodą Zamawiającego tj. Wykonawca może powiadomić Zamawiającego o potrzebie podjęcia działań, ale może podjąć działania dopiero po otrzymaniu akceptacji Zamawiającego. Dodatkowe usługi nie zaakceptowane w formie pisemnej przez pracownika PZD nie będą pokryte finansowo przez Zamawiającego. Odpowiedzialność za pracowników Wykonawcy i ich działania ponosi Wykonawca. W przypadku zadań dotyczących pracy sprzętu, Wykonawca zapewnia kadrowo możliwość wykonywania pracy w systemie całodobowym i obsadę sprzętu zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi czasu pracy kierowcy pojazdów samochodowych. Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie obsługi sprzętu, którym dysponują oraz zasad wykonywania prac przy ZUD na drogach publicznych. Sprzęt powinien być podstawiony nie później niż: 1 godz. (od 7.00 do 15.00) oraz 2 godz. (od 15.00.do 7.00) od wezwania przez dyżurnego PZD. Za wszelkie wyrządzone szkody w imieniu Wykonawcy osobom trzecim podczas wykonywania zadań przy ZUD odpowiada Wykonawca. Wykonawca od dnia podpisania umowy w ciągu 1 tygodnia musi być gotowy do okazania wymaganego sprzętu Zamawiającemu wraz z dokonaniem próby sprzętu w terenie oraz sprawdzenia poprawności działania systemu GPS i czujników sypania. Brak gotowości sprzętu po ustalonym terminie będzie skutkować karami umownymi. Wykonawca we własnym zakresie i w cenie oferty zobowiązany jest do: 1) Montażu i demontażu pługów i piaskarek/posypywarko – solarek. 2) Wykonania niezbędnego oznakowania środków transportu i sprzętu uczestniczącego w akcji zimowej prowadzonej na drogach wojewódzkich i powiatowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3) Zapewnienia stałej łączności telefonicznej (sieci komórkowej na nośnikach wszystkich pojazdów realizujących w/w zadania). 4) Wyposażenia nośników posypywarko – solarek i piaskarek biorących udział w ZUD w sprzęt typu GPS i czujniki sypania materiału uszorstniającego oraz udostępni Zamawiającemu zdalny odczyt danych na sprzęcie komputerowym w siedzibie PZD poprzez sieć internetową. Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać urządzenia w ciągłej sprawności oraz wyraża zgodę na weryfikację czasu pracy sprzętu i zużytego materiału wykazanych w dziennikach ZUD, zgodnie ze wskazaniami tych urządzeń. 5) Uwzględnienia kosztów dojazdu do bazy – placu materiałowego i oczekiwanie na dyspozycję. Które to czynności nie są wliczane do czasu pracy sprzętu. 6) Stawki godzinowe i ceny jednostkowe określone przez wykonawcę w ofercie winny uwzględniać wszystkie niezbędne składniki kalkulacyjne, w tym robociznę, materiały, sprzęt, bazę oraz koszty pośrednie i zysk. Ustalone stawki nie będą podlegały zmianom w okresie wykonywania umowy.Odbiór robót Odbiór robót odbywać się będzie poprzez podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru robót przy zimowym utrzymaniu dróg za przepracowany okres. Wymagania sprzętowe 1) W celu realizacji zadania Wykonawca musi dysponować następującym sprzętem: a. 3 szt. pługo – piaskarka – nośnik ciężki z posypywarką i pługiem, b. 1 szt. ładowarka – do załadunku materiałów 2) Lokalizacja bazy materiałowej: a. Baza Zamawiającego zlokalizowana na terenie Tylic.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach