Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020.

Powiat Górowski ogłasza przetarg

 • Adres: 56-200 Góra, Mickiewicza
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 65 544 39 00, , fax. 65 543 35 11
 • Data zamieszczenia: 2019-11-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Górowski
  Mickiewicza 1
  56-200 Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 65 544 39 00, , fax. 65 543 35 11
  REGON: 41105046800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatgora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020.” Zamówienie obejmuje: - zakup i przygotowanie mieszanki, - odśnieżanie dróg powiatowych, - zwalczanie i likwidacja śliskości zimowej (posypywanie), - jednoczesne zwalczanie i likwidacja śliskości zimowej + odśnieżanie dróg powiatowych (odśnieżanie + posypywanie), - prowadzenie dyżuru zimowego Szacowany zakres i wielkość zamówienia: 1. Roboty przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych planowane są do wykonania w okresie zimowym 2019/2020, 2. Zimowym utrzymaniem objęto 260,119 km dróg powiatowych w tym I standardem ZUD objęto 56,685km, II standard – 190,483km i III standard – 12,951km. Do zwalczania śliskości zimowej wyznaczono miejsca niebezpieczne (łuki, wzniesienia, przystanki komunikacji zbiorowej, skrzyżowania i.t.p.) o łącznej długości 68,131 km. W niesprzyjających warunkach w uzgodnieniu z zarządcą dróg ilość i zakres odcinków może ulec zmianie (lodowica, szadź).. 3. Do obowiązków firmy wyłonionej w przetargu należało będzie:  odpowiednie oznakowanie sprzętu biorącego udział w akcji;  zapewnienie łączności przewodowej i bezprzewodowej pomiędzy biorącymi udział w akcji zimowej;  utrzymanie sprzętu i transportu w ciągłej sprawności technicznej;  odśnieżanie dróg oraz zwalczanie śliskości zimowej zgodne z wymaganym standardem z-u dróg ustalonym przez Zarząd Powiatu Górowskiego,  składanie informacji o przebiegu akcji do siedziby zamawiającego,  zapewnienie mieszanki żwirowo - solnej do zwalczania śliskości drogowej o proporcjach 25% soli drogowej i 75% żwiru o frakcji 2-4mm w ilości łącznej 900 ton. 4.Rozliczenie odbywać się będzie miesięcznie przy pomocy faktur wystawionych przez wykonawcę z 30 dniowym terminem zapłaty, 5. Wykonawca zapewni sprzęt wg zapotrzebowania Zamawiającego. Pojazdy samochodowe używane do wykonywania zimowego utrzymania dróg powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. ustawy Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 ) odpowiadający warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 305 z późn. zm.). Natomiast części urządzeń zamontowanych na pojeździe wystające poza obrys pojazdu powinny odpowiadać warunkom określonym w § 39 w/w rozporządzenia. Nośniki pługów i rozsypywaczy kruszywa (pojazdy ciężarowe oraz ciągniki) powinny posiadać moc właściwą do sprzężonego sprzętu oraz panujących warunków pogodowych. Zapotrzebowanie na sprzęt i transport wynosi ogółem: Lp. Wyszczególnienie Ilość 1. Pługopiaskarka 3 szt. 2. Pługi samochodowe średnie 4 szt. 3. Zestaw niskopodwoziowy do transportu sprzętu 1 szt. 4. Równiarka 1 szt. 5. Ładowarka 2 szt. Szacowany zakres i wielkość zamówienia: 1 Ładowarka odśnieżanie Max godz. 70 2 Samochód z pługiem średnim Max km. 6000 3 Samochód z pługiem i piaskarką Max km. 9000 4 Równiarka Max godz. 50 5 Odśnieżanie i usuwanie śliskości z chodników Max m2 11 000 6 Mieszanka żwirowo - solna z załadunkiem na piaskarkę Mg 900 7.Dyżur Max godz. 1500 Rzeczywisty zakres usług uzależniony będzie od warunków pogodowych. Wykonawca zapewni we własnym zakresie miejsce do składowania zakupionej mieszanki i piasku. Wykonawca ma obowiązek: a) w przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych podjąć akcję odśnieżania lub usuwania śliskości na drogach powiatowych. b) przystąpić do odśnieżania lub likwidacji śliskości zimowej maksymalnie w ciągu 90 minut od momentu każdego zgłoszenia przez Zamawiającego. Jest to termin maksymalny. Jego skrócenie będzie premiowane w ramach kryteriów oceny ofert. c) całkowitej likwidacji skutków pogorszenia warunków atmosferycznych na drogach w ciągu 8 godzin od zaprzestania opadów, Zimowe utrzymanie dróg ma na celu likwidację zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu i musi być wykonane wg standardów szczegółowo opisanych w załączniku nr 5. Utrzymanie całodobowego dyżuru zimowego. Podczas trwającego sezonu zimowego Wykonawca zapewnia dyżur całodobowy w zakresie zimowego utrzymania dróg w utworzonym przez siebie punkcie informacyjno-dyspozycyjnym. Zadaniem dyżurnego jest zbieranie informacji o aktualnym stanie dróg wszelkich występujących utrudnieniach w ruchu na tych drogach, w tym zamknięciach dróg i wprowadzonych objazdach. Dyżury pełnione będą w zależności od panujących i prognozowanych warunków atmosferycznych oraz sytuacji panującej na drogach. Ilość godzin pracy i czas rozpoczynania i zakończenia będzie zmienny, zależny od warunków pogodowych. W razie potrzeby (w przypadku występowania lub prognozowanych bardzo niekorzystnych warunków pogodowych tj. śnieżyc, gołoledzi itp.) Zamawiający może wyznaczyć dyżury całonocne lub 24 - godzinne. W tym przypadku dyżury będą trwać do odwołania ich przez Zamawiającego. Pełnienie dyżurów zimowego utrzymania dróg obejmuje: a) bezpośrednią organizację, kierowanie i nadzorowanie pracy sprzętu przy odśnieżaniu i usuwaniu śliskości na drogach, b) udzielanie informacji o stanie i przejezdności na drogach c) prowadzenie dokumentacji sprawozdawczo-rozliczeniowej Do obowiązków dyżurnego należeć będzie: a) systematyczna kontrola warunków atmosferycznych poprzez dostępne na terenie bazy urządzenia pomiarowe, b) bezpośrednie prowadzenie i nadzorowanie usług przy utrzymaniu stanu nawierzchni dróg według standardów ustalonych w Planie Zimowego Utrzymania Dróg c) dysponowanie pojazdami i sprzętem według obowiązujących standardów zimowego utrzymania dróg, d) sporządzanie Raportów Pracy Sprzętu i dziennika dyżurów, e) wysyłanie meldunków o stanie pogody, stanie dróg i ilości oraz rodzaju pracującego sprzętu poprzez stronę internetową Zamawiającego, Termin realizacji oraz ilość roboczogodzin (godzin dyżuru) będą uzależnione od rzeczywistych potrzeb, warunków meteorologicznych i aktualnej sytuacji na drogach. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie ustalone na postawie cen jednostkowych określonych w Formularzu ofertowym oraz przepracowanej ilości godzin dyżuru (zgodnie z dziennikiem ewidencji dyżurów), uzgodnionych i zatwierdzonych przez Zamawiającego. 6. Zgodnie z dyspozycją w art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia obsługa sprzętu do zimowego utrzymania dróg na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca1974r.-Kodekspracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wyżej wymienionych osób powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy. 7. Wykonawca przez cały okres realizacji umowy będzie posiadał aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia na wartość nie mniejszą niżeli wysokość wynagrodzenia wskazana w§ 5 ust. 1 8.Każdy samochód zostanie wyposażony przez Zamawiającego w gps w celu weryfikacji wykonywanych robót na drogach wskazanych przez Zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach