Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020.

Powiatowy Zarząd Dróg ogłasza przetarg

 • Adres: 86-300 Grudziądz, Ignacego Paderewskiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 4648257, , fax. 56 4648257
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg
  Ignacego Paderewskiego 233
  86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 4648257, , fax. 56 4648257
  REGON: 87113275000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://pzdgrudziadz.rbip.mojregion.info

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie podzielone jest na 29 zadań i obejmuje: 1) podstawienie nośników samochodowych do piaskarek w celu realizacji zadań nr 1 – 6 z rozpoczęciem pracy z siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu przy ul. Paderewskiego 233 o parametrach: a) ilość osi – maksymalnie 3 (wyklucza się pojazdy 3-osiowe z osią podwieszaną) b) ładowność - min. 8 t w przypadku zadań 1-5 oraz - min. 10 t w przypadku zadania nr 6 c) moc silnika min. 140 kW d) odległość od końca kabiny do czoła piaskarki (po zamontowaniu) nie może przekraczać 1,5 m e) piaskarka powinna być zamocowana na skrzyni (wyklucza się mocowanie na ramie samochodu) 2) odśnieżanie ciągnikami z pługiem, ładowarkami, koparko-ładowarkami, równiarką, 3) zwalczanie śliskości zimowej piaskarko-solarką ciągnioną o ładowności do 3 ton 4) załadunek mieszanki piasku z solą na piaskarki na składowisku PZD w Grudziądzu, 5) składowanie i załadunek mieszanki piasku z solą na piaskarki na składowisku w Linowie).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90630000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy (wg zał. nr 1) 2) Kosztorys ofertowy (wg zał. nr 4a-4d) 3) Podpisany projekt umowy (wzór stanowi zał. nr 5a i 5b) 4) Pełnomocnictwo złożone w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza dla podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie lub podmiotów, w imieniu których pełnomocnicy nie wymienieni w dokumentach rejestrowych firmy składają oferty,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach