Przetargi.pl
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych jezdni w ulicach powiatowych i gminnych na terenie miasta Włocławek

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku ogłasza przetarg

 • Adres: 87-800 Włocławek, Zielna
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 411-64-54, , fax. 54 413-70-37
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku
  Zielna 13/21
  87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 411-64-54, , fax. 54 413-70-37
  REGON: 34039100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://mzukid.bipgov.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych jezdni w ulicach powiatowych i gminnych na terenie miasta Włocławek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych jezdni na ulicach Al. Chopina, Długa, Królewiecka, Okrężna, Płocka, Promienna, Zielna, Planty II, Leśna, Borowska, Brzezinowa, Ogniowa i Młynarska, wraz z regulacją pionową urządzeń infrastruktury podziemnej i naprawą przykanalików, w celu poprawy stanu technicznego nawierzchni jezdni i poprawy komfortu uczestników ruchu kołowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233252-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 400,00 PLN (słownie: dwa tysiące czterysta złotych i 00/100) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku PKO BANK POLSKI S.A. ODDZIAŁ CENTRUM WE WŁOCŁAWKU, nr 40 1020 5170 0000 1302 0083 6908, z dopiskiem na przele-wie: „Wadium na: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych jezdni w ulicach powiatowych i gminnych na terenie miasta Włocławek” 4. Wadium w formie poręczeń i gwarancji, o których mowa w pkt. 2 pkt 2-5 powinno jako beneficjenta wskazywać Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku, ul. Zielna 13/21, 87-800 Włocławek. 5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „WADIUM”, a jego kopia spięta razem z ofertą. 7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach