Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie powiatu wołowskiego w sezonie 2019/2020

Powiat Wołowski ogłasza przetarg

 • Adres: 56-100 Wołów, pl. Piastowski
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 805 901, , fax. 713 805 900
 • Data zamieszczenia: 2019-11-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Wołowski
  pl. Piastowski 2
  56-100 Wołów, woj. dolnośląskie
  tel. 713 805 901, , fax. 713 805 900
  REGON: 93193480000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatwolowski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie powiatu wołowskiego w sezonie 2019/2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie powiatu wołowskiego w sezonie 2019/2020 Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg i polegać będzie na utrzymaniu pasa drogowego (jezdnia, chodniki, ciągi pieszo-jedne) zgodnie z przyjętymi standardami zimowego utrzymania dróg oraz zasadami odśnieżania i usuwania śliskości zimowej (posypywanie wraz z wykonaniem mieszanki uszorstniającej) na drogach powiatowych i wojewódzkich oraz obiektach im towarzyszących tj. przystankach komunikacji zbiorowej, zatokach postojowych, skrzyżowaniach z drogami o nawierzchni bitumicznej. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące zadania (części): 1) zadanie nr 1 - zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich, obręb Wińsko, dł. 56 km; 2) zadanie nr 2 - zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich, obręb Wołów, dł. 32 km; 3) zadanie nr 3 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych, obręb Wińsko, dł. 103 km; 4) zadanie nr 4 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych, obręb Wołów, dł. 113 km; 5) zadanie nr 5 - zimowe utrzymanie dróg (ulic) powiatowych w Brzegu Dolnym, dł. 11,3 km; 6) zadanie nr 6 - zimowe utrzymanie chodników i CPJ w ciągach dróg powiatowych i wojewódzkich w m. Brzeg Dolny, dł. 26,5 km; 7) zadanie nr 7 - zimowe utrzymanie chodników i CPJ w ciągach dróg powiatowych w m. Wołów, dł. 5,5 km; 8) zadanie nr 8 - montaż i demontaż siatki przeciwśnieżnej, DW nr 338, dł. 2,6 km
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca dodatkowo składa: 1) Formularz Oferty; 2) Kosztorysy ofertowe dla wybranych części; 3) pisemne Zobowiązanie wymagane, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 5) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j.; Dz. U. z 2017 r., poz. 570), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą; W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy należy złożyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach