Przetargi.pl
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH I GMINNYCH NA TERENIE MIASTA KOŚCIANA

Gmina Miejska Kościan ogłasza przetarg

 • Adres: 64-000 Kościan, al. Tadeusza Kościuszki
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 65 512 14 66 , fax. 655 122 700
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Kościan
  al. Tadeusza Kościuszki 22
  64-000 Kościan, woj. wielkopolskie
  tel. 65 512 14 66, fax. 655 122 700
  REGON: 41105060000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.koscian.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH I GMINNYCH NA TERENIE MIASTA KOŚCIANA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres zamówienia dla części I obejmuje: 1) usuwanie śliskości zimowej poprzez posypywanie solą nawierzchni jezdni, 2) odśnieżanie nawierzchni jezdni, 2. Zakres zamówienia dla części II - obejmuje 1) usuwanie śliskości zimowej poprzez posypywanie solą drogową lub mieszaniną piasku z solą ( w stosunku 2:1) lub samego piasku nawierzchni chodników i ścieżek rowerowych, 2) odśnieżanie nawierzchni chodników i ścieżek rowerowych. 3) odśnieżanie przejść dla pieszych, 4) interwencyjne posypywanie odcinków jezdni (ronda oraz dojazdy do ważniejszych skrzyżowań), 5) udrożnianie wpustów kanalizacji deszczowej w ulicach. 6) odśnieżanie parkingów strefy płatnego parkowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potrzeby oceny ofert, oferta musi zawierać: 1) formularz ofertowy, 2) oświadczenia, o których mowa w § 5 siwz, 3) zobowiązanie podmiotu trzeciego ( jeżeli dotyczy ), 4) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach