Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa środków do mycia i dezynfekcji dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem ogłasza przetarg

 • Adres: 61-825 Poznań, ul. Krysiewicza
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48618506200 , fax. +48618529806
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem
  ul. Krysiewicza 7/8
  61-825 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. +48618506200, fax. +48618529806
  REGON: 63086314700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szoz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa środków do mycia i dezynfekcji dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa środków do mycia i dezynfekcji dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. Przedmiotowe postepowania o udzielenie zamówienia publicznego zostało podzielona na następujące zamówienia częściowe: - Zamówienie częściowe nr 1: Dostawa preparatów do mycia i pielęgnacji skóry. - Zamówienie częściowe nr 2: Dostawa środków do dezynfekcji skóry i błon śluzowych. - Zamówienie częściowe nr 3: Dostawa środków do manualnej i maszynowej obróbki narzędzi i sprzętu medycznego. - Zamówienie częściowe nr 4: Dostawa środków do mycia i dezynfekcji małych powierzchni. - Zamówienie częściowe nr 5: Dostawa środków do dezynfekcji gospodarczej. - Zamówienie częściowe nr 6: Dostawa środków do mycia butelek dla niemowląt i małych dzieci. - Zamówienie częściowe nr 7: Dostawa środków do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24455000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ 2.Formularz cenowy – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ 3. Pełnomocnictwo - W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy nie jest wpisana do właściwego rejestru jako osoba upoważniona do reprezentacji, musi przedstawić pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy oraz jego reprezentowania i zaciągania zobowiązań finansowych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach