Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników gminnych na terenie miasta i sołectw Gminy Kartuzy w sezonie zimowym 2018/2019

Gmina Kartuzy ogłasza przetarg

 • Adres: 83300 Kartuzy, ul. gen. Józefa Hallera
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 694 52 00 , fax. 586 945 135
 • Data zamieszczenia: 2018-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kartuzy
  ul. gen. Józefa Hallera 1
  83300 Kartuzy, woj. pomorskie
  tel. 58 694 52 00, fax. 586 945 135
  REGON: 52754600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kartuzy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników gminnych na terenie miasta i sołectw Gminy Kartuzy w sezonie zimowym 2018/2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników gminnych w mieście Kartuzy oraz na terenie sołectw Gminy Kartuzy. 2. Szczegółowy opis realizacji przedmiotu zamówienia, określający m.in. standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 13 ustawy Pzp, zawarto w załączniku nr 5 do SIWZ. 3. Zamówienie zostało podzielone na 7 Części: 1) Część Nr 1 – Zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników gminnych na terenie miasta Kartuzy, miejscowości Burchardztwo oraz sołectwa Kosy, 2) Część Nr 2 – Zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników gminnych na terenie sołectw Bącz, Nowa Huta, Mirachowo, Staniszewo, Stara Huta, Głusino, Kolonia oraz Sianowo, 3) Część Nr 3 – Zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników gminnych na terenie sołectw Sianowska Huta, Pomieczyńska Huta, Prokowo oraz Łapalice, 4) Część Nr 4 – Zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników gminnych na terenie sołectw Grzybno, Kaliska, 5) Część Nr 5 – Zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników gminnych na terenie sołectw Mezowo, Dzierżążno, Borowo oraz Sitno, 6) Część Nr 6 – Zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników gminnych na terenie sołectw Smętowo Chmieleńskie, Ręboszewo, Brodnica Dolna oraz Brodnica Górna, 7) Część Nr 7 – Zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników gminnych na terenie sołectwa Kiełpino. 4. Ostateczna wartość i zakres przedmiotu zamówienia zależeć będzie od warunków atmosferycznych i konieczności prowadzenia prac. Wobec tego Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 1) zmiany zakresu realizacji umowy przy zachowaniu cen jednostkowych, określonych przez Wykonawcę w Ofercie, 2) zmiany poszczególnych ilości roboczogodzin przy zachowaniu cen jednostkowych określonych przez Wykonawcę w Ofercie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 19062000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w następującej wysokości: 1) dla Części Nr 1 – 4.000,- zł (słownie: cztery tysiące złotych), 2) dla Części Nr 2 – 2.000,- zł (słownie: dwa tysiące złotych), 3) dla Części Nr 3 – 1.000,- zł (słownie: jeden tysiąc złotych), 4) dla Części Nr 4 – 1.000,- zł (słownie: jeden tysiąc złotych), 5) dla Części Nr 5 – 1.000,- zł (słownie: jeden tysiąc złotych), 6) dla Części Nr 6 – 1.000,- zł (słownie: jeden tysiąc złotych), 7) dla Części Nr 7 – Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 2. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wraz z ofertą Wykonawca składa następujące dokumenty: 1) Oryginał (który nie będzie w sposób trwały związany z ofertą, np. w dodatkowej kopercie) dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium - w przypadku, gdy wadium wnoszone jest w formach niepieniężnych określonych w Części XI SIWZ. 2) W przypadku osoby (lub osób) działającej w imieniu Wykonawcy w oparciu o odrębnie udzielone pełnomocnictwo - oryginał pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną kopię. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach