Przetargi.pl
Dostawa oleju napędowego w 2019r

Zakład Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 84351 Nowa Wieś Lęborska, Czarnówko
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598 624 388 , fax. 598 624 388
 • Data zamieszczenia: 2018-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o.o.
  Czarnówko 34
  84351 Nowa Wieś Lęborska, woj. pomorskie
  tel. 598 624 388, fax. 598 624 388
  REGON: 77074068600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zzo-czarnowko.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju napędowego w 2019r
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Sukcesywna dostawa oleju napędowego do dystrybutora znajdującego się na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o.o. w Czarnówku w ilości do 120.000 litrów o parametrach określonych Polską Normą PN-EN 590+A1:2011, z uwzględnieniem parametrów w okresie letnim i zimowym, w zależności od warunków atmosferycznych. Zamawiający dopuszcza zmianę ceny jednostkowej paliwa, spowodowaną zmianą ceny producenta wynikającą z zapisów projektu umowy (załącznik nr 5 do SIWZ). Wymagania stawiane Wykonawcy: a) Wykonawca powinien dostarczyć olej napędowy, zgodnie z aktualnymi wymaganiami przepisów regulujących sposób transportowania paliwa b) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczanego paliwa i jest zobowiązany do przedstawienia wraz z dostawą aktualnego świadectwa jakości paliwa, poświadczonego przez producenta lub atestu akredytowanego laboratorium, w języku polskim. Świadectwo winno być powiązane z dowodem dostawy lub wydania poprzez umieszczenie na nim numeru i daty dostawy lub wydania. c) Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu ciągłość dostaw w okresie trwania umowy i zagwarantować realizację jednorazowych dostaw w ciągu 24 godzin od zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego przesłanej za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub telefonicznie. d) maksymalna jednorazowa dostawa oleju napędowego do dystrybutora znajdującego się na terenie ZZO „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o. w Czarnówku wynosi do 5.000litrów. e) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu osoby, które będą upoważnione do kontaktów i ustalania szczegółów dotyczących wykonania zamówienia, podając ich dane kontaktowe. f) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonania przedmiotu zamówienia. g) Zamawiający dopuszcza zastosowanie marży ujemnej. Ilości oleju napędowego są jedynie liczbą szacowaną niezbędną do skalkulowania ceny dostawy. Wykonawca nie będzie miał prawa roszczenia do wynagrodzenia za niedostarczone ilości oleju napędowego podane w niniejszej SIWZ. Wszelkie koszty, w tym związane z dojazdem i przyjazdem na miejsce realizacji umowy oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji zadania ponosi we własnym zakresie Wykonawca, bez praw ich zwrotu od Zamawiającego. Umowa będzie podpisana na okres 12 miesięcy. Zamawiający wyznacza Panią Izabelę Pobrucką jako koordynatorów przy realizacji zamówienia. Ilość dostarczonego oleju napędowego będzie każdorazowo potwierdzana przez Zamawiającego. Zapłata należności będzie następowała przelewem w terminie 21 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia – raz na kwartał – aktualnego świadectwa jakości dostarczanego paliwa, zawierającego wszystkie parametry dostawy wraz z aktualnymi badaniami próbki paliwa przez akredytowane laboratorium. W przypadku niedostarczenia niniejszego lub gdy badania wykażą odstępstwa od normy, Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy 2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Aktualna koncesja na obrót paliwami ciekłymi. Ocena dokonana zostanie wg formuły spełnia – nie spełnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku: 1.1. wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Pełnomocnictwo winno zostać złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. 1.2. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postepowania składa dokumenty wymienione w ust. 7. niniejszego Działu. 1.3. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2.1. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 2.2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 7.1. niniejszego Działu. 2.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (Załącznik nr 3 do SIWZ). 2.4. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5. 2.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane. 2.6. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 2.6.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2.6.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 2.6.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 2.6.4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą. 3.1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach Załączniku nr 2 do SIWZ. 3.2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega, w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 7.1. niniejszego Działu. 3.3. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 3.4. Zamawiający przed przystąpieniem do wykonania zamówienia żądać będzie od Wykonawcy, o ile są już znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w dostawy. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację dostaw. 3.5 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w SIWZ, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2.2 niniejszego Działu (Załącznik nr 2 do SIWZ), oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 22., składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach