Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Oleśnica w latach 2019 - 2023. Postępowanie powtórzone.

Gmina Oleśnica ogłasza przetarg

 • Adres: 56-400 Oleśnica, 11 Listopada
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. +48713140200 , fax. +48713140204
 • Data zamieszczenia: 2019-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Oleśnica
  11 Listopada 24
  56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie
  tel. +48713140200, fax. +48713140204
  REGON: 93193479100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://olesnica.nowoczesnagmina.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Oleśnica w latach 2019 - 2023. Postępowanie powtórzone.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Oleśnica w latach 2019 - 2023. Na zamówienie składa z pięciu części (zadań) na których będą prowadzone niezależnie prace związane z odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości na terenie administrowanym przez Gminę Oleśnica zgodnie z załącznikiem nr 10 (Zarządzenie Nr 115/17 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 01.12.2017 roku w sprawie: zimowego utrzymania dróg w Gminie Oleśnica), załącznikiem nr 12 (mapa poglądowa ZUD) i załącznikiem nr 13 (szczegółowe mapy dla danej miejscowości): 1) Zadanie nr 1 pn.: „Obręb 1 - Nowoszyce, Wszechświęte, Zarzysko, Bogusławice, Wyszogród, Świerzna” a. Zwalczanie śliskości poprzez posypywanie dróg gminnych mieszanką 10% (mieszanka Zamawiającego do odbioru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego): (max. ilość przejazdów do 1 w roku 2019, 10 w roku 2020, 10 w roku 2021, 10 w roku 2022, 10 w roku 2023) Obręb 1 - Nowoszyce, Wszechświęte, Zarzysko, Bogusławice, Wyszogród, Świerzna, ~ 11,74 km - 1 przejazd b. Odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości poprzez posypywanie dróg gminnych mieszanką 10% (mieszanka Zamawiającego do odbioru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego): (max. ilość przejazdów do 1 w roku 2019, 10 w roku 2020, 10 w roku 2021, 10 w roku 2022, 10 w roku 2023) Obręb 1 - Nowoszyce, Wszechświęte, Zarzysko, Bogusławice, Wyszogród, Świerzna, ~ 11,74 km - 1 przejazd 2) Zadanie nr 2 pn.: „Obręb 6 - Brzezinka, Sokołowice, Cieśle” a. Zwalczanie śliskości poprzez posypywanie dróg gminnych mieszanką 10% (mieszanka Zamawiającego do odbioru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego): (max. ilość przejazdów do 1 w roku 2019, 10 w roku 2020, 10 w roku 2021, 10 w roku 2022, 10 w roku 2023) Obręb 6 - Brzezinka, Sokołowice, Cieśle ~ 19,87 km - 1 przejazd b. Odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości poprzez posypywanie dróg gminnych mieszanką 10% (mieszanka Zamawiającego do odbioru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego) (max. ilość przejazdów do 1 w roku 2019, 10 w roku 2020, 10 w roku 2021, 10 w roku 2022, 10 w roku 2023) Obręb 6 - Brzezinka, Sokołowice, Cieśle ~ 19,87 km - 1 przejazd 3) Zadanie nr 3 pn.: „Obręb 7 - Ligota Polska, Poniatowice (Jonas, Kolonia), Ostrowina, Osada Leśna” a. Zwalczanie śliskości poprzez posypywanie dróg gminnych mieszanką 10% (mieszanka Zamawiającego do odbioru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego): (max. ilość przejazdów do 1 w roku 2019, 10 w roku 2020, 10 w roku 2021, 10 w roku 2022, 10 w roku 2023) Obręb 7 - Ligota Polska, Poniatowice (Jonas, Kolonia), Ostrowina, Osada Leśna ~ 28,50 km - 1 przejazd b. Odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości poprzez posypywanie dróg gminnych mieszanką 10% (mieszanka Zamawiającego do odbioru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego) (max. ilość przejazdów do 1 w roku 2019, 10 w roku 2020, 10 w roku 2021, 10 w roku 2022, 10 w roku 2023) Obręb 7 - Ligota Polska, Poniatowice (Jonas, Kolonia), Ostrowina, Osada Leśna ~ 28,50 km - 1 przejazd 4) Zadanie nr 4 pn.: „Obręb 8 - Nieciszów, Piszkawa, Krzeczyn, Bystre (wieś + osada)” a. Zwalczanie śliskości poprzez posypywanie dróg gminnych mieszanką 10% (mieszanka Zamawiającego do odbioru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego): (max. ilość przejazdów do 1 w roku 2019, 10 w roku 2020, 10 w roku 2021, 10 w roku 2022, 10 w roku 2023) Obręb 8 - Nieciszów, Piszkawa, Krzeczyn, Bystre (wieś + osada) ~ 26,83 km - 1 przejazd b. Odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości poprzez posypywanie dróg gminnych mieszanką 10% (mieszanka Zamawiającego do odbioru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego) (max. ilość przejazdów do 1 w roku 2019, 10 w roku 2020, 10 w roku 2021, 10 w roku 2022, 10 w roku 2023) Obręb 8 - Nieciszów, Piszkawa, Krzeczyn, Bystre (wieś + osada) ~ 26,83 km - 1 przejazd 5) Zadanie nr 5 pn.: „Odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości chodników” Odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości poprzez posypywanie mieszanką 10% (mieszanka wykonawcy) (max. ilość przejazdów do 2 w roku 2019, 14 w roku 2020, 14 w roku 2021, 14 w roku 2022, 12 w roku 2023) chodników o długości ~ 6,28 km w:  obrębie 6 (odcinek w m. Cieśle o dł. 0,45km)  obrębie 7 (odcinek w m. Poniatowice o dł. 1,56km)  obrębie 8 (odcinek w m. Krzeczyn o dł. 0,82km)  obrębie 8 (odcinek w m. Bystre o dł. 0,25km)  obrębie 8 (odcinek w m. Nieciszów o dł. 1,65km)  obrębie 6 (odcinek w m. Sokołowice o dł. 0,4km)  obrębie 3 (odcinek w m. Dąbrowa o dł. 0,75 km)  obrębie 3 (odcinek w m. Jenkowice o dł. 0,4 km) 2. Nazwy i Kody CPV: 90620000-9 Usługi odśnieżania 90630000-2 Usługi usuwania oblodzeń 3. Wymagania dot. wykonywania przedmiotu zamówienia: 1) Zadania nr 1 do 8, oraz zadanie 10 rozliczane będą za rzeczywisty czas ich wykonywania - przejazd. 1) Decyzja o rozpoczęciu zimowego utrzymania zostanie przekazana Wykonawcy przez Zamawiającego telefonicznie (lub SMS). Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia wykonania usługi w ciągu 1 godz. od zgłoszenia. 2) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie usługi i utrzymanie dróg w danym standardzie utrzymania zimowego, zgodnie z Zarządzenie Nr 115/17 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 01.12.2017 roku w sprawie: zimowego utrzymania dróg w Gminie Oleśnica (załączniki nr 10 do SIWZ), w zależności od świadczenia usługi w danym zadaniu. 3) W przypadku braku zaistnienia niesprzyjających warunków pogodowych i nierozpoczęcia działań związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy w danym miesiącu rozliczeniowym Wykonawca nie będzie miał podstaw do wystawienia faktury lub rachunku. 4) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych tj. 10 części - zadania, z zastrzeżeniem, że Wykonawca dysponujący 1 pojazdem/ sprzętem wraz z obsługą może złożyć tylko ofertę na jedno zadanie. Wykonawca nie może wskazać tego samego sprzętu w przypadku złożenia oferty na więcej niż jedno zadanie. 5) W ramach poszczególnych zadań, Wykonawca zobowiązuje się przygotować do wykonania przedmiotu sprzęt wymagany i określony w niniejszej SIWZ. 6) Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia kierowcy - operatora sprzętu w telefon komórkowy (wykaz przekazać Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy) 7) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu umowy. 8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości: przejazdów, godzin pracy, kilometrów, co będzie to uzależnione od warunków atmosferycznych. 9) Wykonawcy będą mieć obowiązek ewidencjonowania czasu pracy i składania w tym zakresie odpowiedniego oświadczenia wraz z fakturą oraz oświadczenia czy jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (załącznik nr 1 do istotnych postanowień umownych) oraz czy zatrudnia pracownika (załącznik nr 2 do istotnych postanowień umownych) 4. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 1) Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, zawartej co najmniej na czas realizacji zamówienia osób wykonujących czynności związane z realizacją usług, będących przedmiotem zamówienia. 2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.4. czynności w trakcie realizacji zamówienia: a. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.4. czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.4. czynności. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 5. Ochrona danych osobowych: przepisy ustawy PZP są przepisami szczególnymi w stosunku do ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24), co skutkuje brakiem obowiązku uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Urząd Zamówień Publicznych i Zamawiający są zatem uprawnieni do przetwarzania danych, w tym danych osobowych, ze względu na wypełnianie w ten sposób obowiązku wynikającego z przepisu prawa tj. art. 11 ust. 1 pkt. 1 pzp oraz rozporządzenia wykonawczego w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych narzucającego określony wzór ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, prowadzący do ujawnienia danych osobowych wykonawcy zamówienia. Podmioty deklarujące zamiar udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego godzą się na określone prawem uwarunkowania związane z ich udziałem w postępowaniu, w tym na upublicznienie informacji zawierających ich dane osobowe w przypadku udzielenia im zamówienia. Tym samym, dane takie w odniesieniu do faktu publikacji nie podlegają ścisłej ochronie wynikającej z ustawy o ochronie danych osobowych. 6. Klauzula informacyjna: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje osoby fizyczne, że: 1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica, reprezentowany przez Wójta Gminy Oleśnica, tel. 71314 02201; 2) Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica, pokój nr 7. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez pod nr. telefonu 71 314 02 07; 3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Oleśnica w latach 2019 – 2023. Postępowanie powtórzone.” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Pzp; 5) dane osobowe będą przechowywane w celach archiwizacyjnych przez okres przewidziany prawem (co najmniej 4 lat liczonych od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego), a także do upływu terminu możliwości kontroli projektu współfinansowanego lub finansowanego ze środków Unii Europejskiej albo jego trwałości takiego projektu bądź innych umów czy zobowiązań wynikających z realizowanych projektów, terminu przedawnienia roszczeń z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, terminu przedawnienia roszczeń podatkowych i wszelkich innych terminów wynikających z powszechnie obowiązujących norm prawnych; 6) obowiązek podania bezpośrednio dotyczących danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) osoby fizyczne posiadają: a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO; 9) osobom fizycznym nie przysługuje: a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Zamawiający może wykluczyć wykonawców na każdym etapie postępowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Inne dokumenty: zaakceptowane istotne postanowienia umowne (zał. nr 11 do SIWZ) 1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty, na potrzeby oceny ofert, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu stawianych wykonawcom przez zamawiającego oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz dla uznania formalnej poprawności oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ 2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu - którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu. 3) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania - którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu. 4) wykaz robót, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – załącznik nr 4 do SIWZ. 5) zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów – załącznik nr 5 do SIWZ. 1) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia np. konsorcjum, spółka cywilna), o ile ofertę składa pełnomocnik, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, załącznik nr 6 do SIWZ 4) Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (w przypadku składania oferty przez wykonawców na zasadach określonych przepisem art. 23 ustawy – składających ofertę wspólnie – wyżej wymienione oświadczenie musi być złożone przez każdego wykonawcę oddzielnie) – wg zał. nr 7 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożono tylko jedną ofertę (w ramach tej samej części zamówienia złożono jedną ofertę częściową), niezłożenie przez Wykonawcę oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej nie wywołuje dla wykonawcy ujemnych skutków prawnych. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach