Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych Powiatu Krośnieńskiego w okresie zimowym 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 (trzy sezony zimowe).

Powiat Krośnieński - Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Fryderyka Chopina
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683836090; 683836098, , fax. 683 836 098
 • Data zamieszczenia: 2020-06-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Krośnieński - Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Fryderyka Chopina 5
  66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie
  tel. 683836090; 683836098, , fax. 683 836 098
  REGON: 971197640
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zdp.powiatkrosnienski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych Powiatu Krośnieńskiego w okresie zimowym 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 (trzy sezony zimowe).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych Powiatu Krośnieńskiego na terenie gmin: Krosno Odrzańskie, Bytnica, Bobrowice, Maszewo, Dąbie i Gubin oraz ulic powiatowych miasta Krosno Odrzańskie i miasta Gubin w okresie zimowym 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 (trzy sezony zimowe) zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim, polegające na zwalczaniu śliskości i odśnieżaniu ww. dróg i ulic powiatowych. 2. Zamawiający podzielił zamówienie na pięć części. W ramach poszczególnych części Wykonawca zobowiązuje się przygotować do dyspozycji Zamawiającego następujące środki transportowe (lub/i) środki transportowe z osprzętem:1) Część nr 1 - Samochód ciężarowy o ładowności min. 5 ton - 1 szt. jako nośnik pod piaskarkę i pług odśnieżny, stanowiące własność Zamawiającego, wraz z pracą kierowcy, świadczący usługi na terenie gmin Krosno Odrzańskie, Bytnica, Bobrowice, Maszewo i Dąbie oraz miasta Krosno Odrzańskie. 2) Część nr 2 - Samochód ciężarowy o ładowności min. 5 ton - 1 szt. z zestawem: piaskarka i pług odśnieżny, które są w dyspozycji Wykonawcy, wraz z pracą kierowcy, świadczący usługi na terenie gmin Krosno Odrzańskie, Bytnica, Bobrowice, Maszewo i Dąbie oraz miasta Krosno Odrzańskie. 3) Część nr 3 - Samochód ciężarowy o ładowności min. 5 ton - 1 szt. z zestawem: piaskarka i pług odśnieżny, które są w dyspozycji Wykonawcy, wraz z pracą kierowcy, świadczący usługi na terenie gmin Krosno Odrzańskie, Bytnica, Bobrowice, Maszewo i Dąbie oraz miasta Krosno Odrzańskie. 4) Część nr 4 - Samochód ciężarowy o ładowności min. 5 ton - 1 szt. jako nośnik pod piaskarkę i pług odśnieżny, stanowiących własność Zamawiającego, wraz z pracą kierowcy, świadczący usługi na terenie gminy i miasta Gubin. 5) Część nr 5 - Samochód ciężarowy o ładowności min. 5 ton - 1 szt. z zestawem: piaskarka i pług odśnieżny, które są w dyspozycji Wykonawcy, wraz z pracą kierowcy, świadczący usługi na terenie gminy i miasta Gubin. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w tym orientacyjne ilości godz.) znajduje się w Dziale II i obejmuje Opis przedmiotu zamówienia. 4. Wspólny słownik zamówień: Kod CPV 90.63.00.00-2 Usługi usuwania oblodzeń 90.62.00.00-9 Usługi odśnieżania
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90630000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ważne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika rzeczy (licencja na krajowy transport rzeczy) wydana przez starostę właściwego dla siedziby przedsiębiorcy lub ministra właściwego do spraw transportu lub ich odpowiednik w zależności od kraju.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach