Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2019/2020

Gmina Mstów ogłasza przetarg

 • Adres: 42-244 Mstów, Gminna
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34 328 40 05, , fax. 343 785 558
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mstów
  Gminna 14
  42-244 Mstów, woj. śląskie
  tel. 34 328 40 05, , fax. 343 785 558
  REGON: 15139809500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mstow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2019/2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2019/2020. Zamawiający udziela zamówienia w pięciu częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, tj. Część 1 Zimowe utrzymanie dróg w miejscowościach: Jaskrów, Siedlec i Gąszczyk – łączna długość dróg do utrzymania ok. 17,3km Część 2 Zimowe utrzymanie dróg w miejscowościach: Brzyszów, Małusy Małe, Małusy Wielkie, Kobyłczyce i Zawada - łączna długość dróg do utrzymania ok. 23,2km Część 3 Zimowe utrzymanie dróg w miejscowościach: Mokrzesz, Kuśmierki, Jaźwiny, Krasice, Łuszczym - łączna długość dróg do utrzymania ok. 21,3km Część 4 Zimowe utrzymanie dróg w miejscowościach: Mstów, Wancerzów, Rajsko, Kłobukowice - łączna długość dróg do utrzymania ok. 23,0km Część 5 Zimowe utrzymanie dróg w miejscowościach: Kuchary, Latosówka, Cegielnia - łączna długość dróg do utrzymania ok.15,4km
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach