Przetargi.pl
Dostawa produktów leczniczych do programu lekowego pn. Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) dla SP ZOZ Szpitala nr 2 w Mysłowicach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 41-400 Mysłowice, Bytomska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 723183366, , fax. 323183362
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach
  Bytomska 41
  41-400 Mysłowice, woj. śląskie
  tel. 723183366, , fax. 323183362
  REGON: 00030825800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital2myslowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa produktów leczniczych do programu lekowego pn. Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) dla SP ZOZ Szpitala nr 2 w Mysłowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych dla SP ZOZ Szpitala nr 2 w Mysłowicach z podziałem na 2 części zamówienia (pakietów) : część 1 Aflibercept w ilości 60 fiolek, część 2 Ranibizumab w ilości 40 fiolek. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Asortymentowo-Cenowa stanowiąca załączniki nr 2.1 do 2.2 SIWZ. 3. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia. 4. Towar dostarczany będzie sukcesywnie na podstawie składanych zamówień. 5. Produkty objęte niniejszym zamówieniem muszą być dopuszczone do obrotu na zasadach określonych w art. 3 i 4a ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2019 r. poz. 499 z późn.zm.) 6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, tzn. leków o tym samym składzie chemicznym, dawce, drodze podania, parametrach farmakokinetycznych i wskazaniach leczniczych jak dla preparatu referencyjnego. 7. W przypadku, gdy planowane jest zaprzestanie produkcji zaoferowanego leku, nieposiadającego zamiennika, kończy się jego dopuszczenie do obrotu bądź występuje jego czasowy brak, Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia tego faktu w pakiecie i opisania. 8. Wykonawca zobowiązany jest w przypadku zakończenia produkcji leku w trakcie realizacji umowy dostarczyć zamiennik, po cenie określonej w formularzu ofertowym. 9. Wielkości określone specyfikacją asortymentowo – cenową zostały oszacowane na podstawie przewidywanego zapotrzebowania i są wielkością maksymalną. Ostateczna wielkość dostawy zostanie określona na podstawie sukcesywnych zamówień wynikających z potrzeb Zamawiającego. 10. Wymagany minimalny termin ważności oferowanych preparatów wynosi co najmniej 6 miesięcy od dnia ich dostawy. 11. Zamawiający podał w załączniku nr 2 optymalne wielkości opakowań i wymagane ilości przedmiotu zamówienia. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniach o ilości innej niż żądana przez Zamawiającego, na Wykonawcy spoczywa obowiązek prawidłowego przeliczenia ilości. Dopuszcza się przeliczenie ilości opakowań tak, aby ilość preparatu była tożsama z ilością żądaną przez Zamawiającego. W przypadku braku możliwości należy przeliczyć ilości do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematyki. 12. Wykonawca w czasie trwania umowy musi zapewnić, w przypadku okresowego braku zaoferowanego w ofercie produktu leczniczego, inny równoważny produkt leczniczy w cenie nie wyższej niż w umowie. Zamawiający za produkt równoważny rozumie: produkt leczniczy posiadający taki sam skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych, postać farmaceutyczną i równoważność biologiczną wobec produktu leczniczego zaoferowanego w ofercie. 13. W przypadku jeżeli produkt objęty niniejszą umową podlega rygorom ustawy o cenach lub ustawy o refundacji leków, cena w jakiej Wykonawca dostarcza produkt nie może być wyższa niż limit finansowania wynikający z aktualnego na datę dostawy Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie listy leków refundowanych lub cena urzędowa, jeżeli nie jest przewidziany limit finansowania. Jeżeli cena umowna produktu jest wyższa niż limit finansowania lub cena urzędowa, ulega ona automatycznemu obniżeniu do ceny wynikającej z właściwego aktu prawnego i zmiana ta nie wymaga zmiany do umowy. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić powyższe w wystawianych fakturach od dnia dostawy po zmianie cen. 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, tzn.: 14.1. Podane w Specyfikacjach Asortymentowo-cenowych ilości asortymentu są ilościami orientacyjnymi niezbędnymi do obliczenia ceny oferty. 14.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości, stosownie do potrzeb wynikających z liczby hospitalizowanych pacjentów oraz przeprowadzanych zabiegów. 14.3. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze z tytułu niewykorzystania zakresu ilościowego umowy oraz niewykorzystania całej wartości umowy. Niewykorzystanie przez Zamawiającego umowy nie wymaga podania przyczyn oraz nie powoduje powstania zobowiązań odszkodowawczych z tego tytułu. 14.4. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący asortyment analogiczny, jak opisany w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 25% wartości przedmiotu zamówienia. 15. Warunki realizacji dostaw określa Wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga aby Wykonawca, posiadał: 1. ważne zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub 2. ważne zezwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych objętych przedmiotem zamówienia lub 3. ważne zezwolenie na import produktów leczniczych objętych przedmiotem zamówienia Powyższe dokumenty winny być wydane zgodnie z Prawem farmaceutycznym. W przypadku wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dokumenty równoważne.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany Formularz Specyfikacji Asortymentowo–Cenowej sporządzony odrębnie do każdej części zamówienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załączniki Nr 2.1 do 2.2 do SIWZ. Zaleca się dołączenie do oferty również w wersji edytowalnej załączników w formacie Excel na płycie CD lub DVD. 2. Wypełniony i podpisany Formularz oferty , sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ. 3. Wypełnione i podpisane Oświadczenie sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do SIWZ. 4. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy (Pełnomocnictwo). Pełnomocnictwo – umocowanie do reprezentacji Wykonawcy , w przypadku , gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru , albo z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej (np. KRS, CEIDG) dostępnego bez ograniczeń na stronach internetowych ogólnodostępnych baz danych. 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach