Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w poszczególnych sołectwach gminy Skrzyszów do końca sezonu 2016/2017

Urząd Gminy Skrzyszów ogłasza przetarg

 • Adres: 33156 Skrzyszów, Skrzyszów 642
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 146 326 330 , fax. 146 326 332
 • Data zamieszczenia: 2017-02-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Skrzyszów
  Skrzyszów 642
  33156 Skrzyszów, woj. małopolskie
  tel. 146 326 330, fax. 146 326 332
  REGON: 54899100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych w poszczególnych sołectwach gminy Skrzyszów do końca sezonu 2016/2017
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych do końca sezonu 2016/2017 w poszczególnych sołectwach gminy Skrzyszów tj.: Ładnej, Łękawicy, Pogórskiej Woli, Skrzyszowie oraz Szynwałdzie. W zakres prac wchodzi odśnieżanie dróg wymienionych w załączniku nr 9 wg ustalonej kolejności odśnieżania zgodnej z obowiązującymi standardami, likwidacja śliskości (piaszczenie), utrzymanie drożności krat ściekowych w okresie roztopów, oczyszczenie nawierzchni dróg i chodników z materiałów po zimowym utrzymaniu dróg oraz jednorazowe oczyszczenie osadników krat ściekowych z piasku i mieszanki żużlowo – piaskowej. Wszystkie prace przy odśnieżaniu należy wykonywać zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załączniki nr 10 i Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. (Dz. U. nr 230 poz. 1960) w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach. 2) W trakcie odśnieżania nie dopuszcza się zasypywania chodników usuniętym z jezdni śniegiem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 2.000,00 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach