Przetargi.pl
Dostawa do magazynu apteki szpitalnej środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych oraz szwów chirurgicznych.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 32100 Proszowice, ul. Kopernika
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 123 865 105 , fax. 123 865 258
 • Data zamieszczenia: 2017-02-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Kopernika 13
  32100 Proszowice, woj. małopolskie
  tel. 123 865 105, fax. 123 865 258
  REGON: 30059300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa do magazynu apteki szpitalnej środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych oraz szwów chirurgicznych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych oraz szwów chirurgicznych zgodnie z opisem zawartym w załączniku Nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach