Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg gminnych, placów i chodników na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem w sezonie zimowym 2013/2014 - odśnieżanie i posypywanie dróg.

Urząd Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 34-450 Krościenko nad Dunajcem, ul. Rynek 35
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0182623077 wew. 26
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy
  ul. Rynek 35 35
  34-450 Krościenko nad Dunajcem, woj. małopolskie
  tel. 0182623077 wew. 26
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kroscienko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych, placów i chodników na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem w sezonie zimowym 2013/2014 - odśnieżanie i posypywanie dróg.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie usługi : zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Krościenko n.D na następujących trasach (poszczególne części zamówienia):: TRASA Nr I - sołectwo Biały Potok - Tylka, sołectwo Kąty-Niwki, sołectwo Dziadowe Kąty- długość trasy 14,75 km TRASA Nr II - sołectwo Hałuszowa, sołectwo Krośnica - długość trasy 10,6 km TRASA Nr III - sołectwo Grywałd - długość trasy 18,2 km TRASA Nr IV -sołectwo Krościenko Zawodzie - długość trasy 11,3 km 2.Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia : 1/Każdy z oferentów winien zapoznać się i sprawdzić poszczególne TRASY ,w których wyszczególnione są drogi - ulice do zimowego utrzymania celem zapoznania się z warunkami związanymi z wykonaniem usługi będącej przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac-usług, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. 2/Koszty wizji dróg-ulic będących przedmiotem zamówienia poniesie oferent. 3/Zakres prac, obowiązków oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje zakup materiału na posypywanie dróg takich jak: piasek, grys, sól. 4/Drogi muszą być odśnieżane we wczesnych godzinach rannych do godz 600 oraz w ciągu dnia czyli na bieżąco aby gromadzący się na jezdni śnieg, błoto pośniegowe nie powodowały utrudnień w poruszaniu się na drogach (zapis ten nie dotyczy przypadków kiedy występują b.ciężkie warunki pogodowe w ciągu doby). 5/Drogi mają być na bieżąco posypywane w celu likwidowania śliskości, gołoledzi. 6/Wykonywanie czynności ma być rzetelne i w miarę potrzeb, w zależności od warunków atmosferycznych. 7/Uwzględnianie uwag i wniosków Zamawiającego w okresie wykonywania obowiązków umowy. 8/W przypadku braku występowania opadów atmosferycznych powodujących konieczność odśnieżania lub usuwania gołoledzi w danym miesiącu kalendarzowym objętym umową - wykonawcy usługi będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 20 % podanej w ofercie stawki za zimowe utrzymanie dróg na poszczególnych trasach za gotowość do prowadzenia akcji zimowej. 9/Do obowiązków Wykonawcy w ramach złożonej oferty należeć będzie po okresie zimowym tj. po dniu 31-03-2014 wykonanie prac porządkowych polegających na zamiataniu i zebraniu materiału używanego do posypywania jezdni na odśnieżanych trasach. W/w prace wykonawca jest zobowiązany wykonać w terminie 14 dni od telefonicznego lub pisemnego wezwania przez Zamawiającego. 10/Wykonawca na swój koszt dokona naprawy wszelkich zniszczeń powstałych w mieniu gminnym lub osób prawnych lub fizycznych niezwłocznie po zakończeniu akcji zimowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 902120006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Kroscienko+n_Dunajcem
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach