Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Orneta (poza granicami administracyjnymi miasta Orneta) w sezonie zimowym 2020/2021 – zadanie 2

Gmina Orneta ogłasza przetarg

 • Adres: 11-130 Orneta, pl. Wolności
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. (55) 221 02 00, , fax. (55) 221 02 10
 • Data zamieszczenia: 2020-09-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Orneta
  pl. Wolności 26
  11-130 Orneta, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. (55) 221 02 00, , fax. (55) 221 02 10
  REGON: 52649800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.orneta.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Orneta (poza granicami administracyjnymi miasta Orneta) w sezonie zimowym 2020/2021 – zadanie 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Orneta (poza granicami administracyjnymi miasta Orneta) w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości w sezonie zimowym 2020/2021 – zadanie 2 . 2.Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: Zakres przedmiotu zamówienia został podzielony na 4 części i obejmuje: 1)Część 1-Rejon I obejmujący sołectwa: Henrykowo, Nowy Dwór, Kumajmy, Wola Lipecka, Mingajny, Miłkowo Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku 1 do ogłoszenia Informacje dotyczące ofert częściowych 2)Część 2- Rejon II obejmujący sołectwa: Karkajmy, Wojciechowo, Krosno, Opin, Biały Dwór, Krzykały, Karbowo Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku 1 do ogłoszenia Informacje dotyczące ofert częściowych 3) Część 3- Rejon III obejmujący sołectwa: Bażyny, Dąbrówka, Drwęczno, Klusajny Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku 1 do ogłoszenia Informacje dotyczące ofert częściowych 4)Część 4- Rejon IV obejmujący sołectwa: Osetnik, Chwalęcin, Augustyny Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku 1 do ogłoszenia Informacje dotyczące ofert częściowych Informacje dotyczące ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Warunki składania ofert częściowych zostały określone w § 18 IDW Rozdziału I SIWZ Jeden Wykonawca może złożyć ofertę częściową na wszystkie części przedmiotu zamówienia tj na Część 1 i Część 2 i Część 3 i Część 4 przedmiotu zamówienia. 3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia Rozdziału III SIWZ i Projekcie umowy Rozdziału IV SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie warunku – dotyczy Części 1, 2, 3 i 4 przedmiotu zamówienia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)Formularz Oferty sporządzony wg Załącznika nr 1 do IDW Rozdziału II SIWZ 2)Formularz Cenowy sporządzony wg Załącznika nr 2 do IDW Rozdziału II SIWZ 3)Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego (jeżeli dana sytuacja dotyczy wykonawcy) 4)Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom sporządzone wg załącznika nr 7 do IDW Rozdziału II SIWZ (jeżeli dana sytuacja dotyczy wykonawcy) 5)Zastrzeżenie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji sporządzone wg załącznika nr 8 do IDW Rozdziału II SIWZ (jeżeli dana sytuacja dotyczy wykonawcy) 6)Pisemne zobowiązanie sporządzone wg załącznika nr 10 do IDW Rozdziału II SIWZ lub inne dokumenty o których mowa § 5 ust. 4 pkt 3 o ile Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych 7)Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO sporządzone wg załącznika nr 11 do IDW Rozdziału II SIWZ Uwaga: Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu - Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej sporządzone wg załącznika nr 9 do IDW Rozdziału II SIWZ .

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach