Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników, przystanków autobusowych, parkingów i placów targowych w granicach administracyjnych Gminy Celestynów w sezonie zimowym 2019/2020 r.

Gmina Celestynów ogłasza przetarg

 • Adres: 05-430 Celestynów, ul. Regucka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 7897060 w. 114 , fax. 227 897 011
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Celestynów
  ul. Regucka 3
  05-430 Celestynów, woj. mazowieckie
  tel. 22 7897060 w. 114, fax. 227 897 011
  REGON: 13268965000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.celestynow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników, przystanków autobusowych, parkingów i placów targowych w granicach administracyjnych Gminy Celestynów w sezonie zimowym 2019/2020 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników, przystanków autobusowych, parkingów i placów targowych w granicach administracyjnych Gminy Celestynów w sezonie zimowym 2019/2020 r. 2. Zamawiający podzielił zamówienie na 6 odrębnych części postępowania: Część nr 1 postępowania. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na usuwaniu skutków opadów śnieżnych w obrębie miejscowości Ponurzyca, Podbiel, Tabor, Regut, Zabieżki. Część nr 2 postępowania. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na usuwaniu skutków opadów śnieżnych w obrębie miejscowości Celestynów, Lasek. Część nr 3 postępowania. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na usuwaniu skutków opadów śnieżnych w obrębie miejscowości Ostrów, Ostrowik, Dyzin, Jatne, Stara Wieś, Dąbrówka, Glina, Pogorzel. Część nr 4 postępowania. Przedmiotem zamówienia jest usuwanie skutków opadów śnieżnych na chodnikach o szerokości około 2 m – łączna powierzchnia 845,20 m2 , przystankach autobusowych – łączna powierzchnia 600,00 m2 oraz parkingach – łączna powierzchnia 11.820,15 m2 Część nr 5 postępowania. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na usuwaniu nadmiaru opadów śnieżnych - bieżące wywożenie śniegu wraz z jego zagospodarowaniem zlokalizowanych na poboczach dróg gminnych, chodników, przystanków autobusowych, parkingów, placów targowych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Wywóz śniegu wyrażony będzie w m³ na podstawie obmiaru samochodu, którym Wykonawca będzie wykonywał ww. usługę. Część nr 6 postępowania. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odśnieżaniu placów targowych na terenie gminy Celestynów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Dla części I zamówienia - 2.100,00 zł Dla części II zamówienia – 5.500,00 zł Dla części III zamówienia – 9.500,00 zł Dla części IV zamówienia - 1.800,00 zł Dla części V zamówienia- - nie wymagane złożenie wadium Dla części VI zamówienia - nie wymagane złożenie wadium 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w Otwocku oddział w Celestynowie Nr konta bankowego: 23 8001 0005 2002 0008 6091 0012 z dopiskiem „Wadium” RIZPiFZ.271.67.2019 Część ……(I-IV) Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 5. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w innych formach niż w pieniądzu należy dołączyć do oferty w taki sposób, aby Zamawiający swobodnie mógł w wyznaczonym terminie zwrócić Wykonawcy wadium. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania Umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: łączną cenę porównawczą brutto (tj. za wykonanie przedmiotu zamówienia), zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, wypełnione przez Wykonawcę dane odnośnie kryteriów oceny ofert, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, 2) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnianie warunków udziału w postępowaniu sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, 3) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. 4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy zasobu w trybie art. 22a Pzp – dokumenty należy złożyć wraz z ofertą w przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z zasobów podmiotów trzecich w przeciwnym przypadku nie załączać do oferty, 5) Dowód wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach